Høring - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forlengelse av lov 19. februar 2021 nr. 4 om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.). Ved den midlertidige loven ble smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd innført. Forskriftshjemlene oppheves 1. juli 2021. Departementet foreslår i dette høringsnotatet at de forlenges uendret til 10. november 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2021

Vår ref.: 21/1715

Høring – forlengelse av lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forlengelse av lov 19. februar 2021 nr. 4 om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.).

Ved den midlertidige loven ble smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd innført. Forskriftshjemlene oppheves 1. juli 2021. Departementet foreslår i dette høringsnotatet at de forlenges uendret til 10. november 2021.

Smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd gir hjemmel for å bestemme hvor og hvordan personer som reiser inn til Norge, skal gjennomføre innreisekarantene. Det er kun forslaget om en forlengelse av disse hjemlene som høres nå.

Fristen for å sende inn høringssvar er kl. 12.00 mandag 22. mars 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ida Sørebø
avdelingsdirektør

Ivar Gullbrand Nyhus
rådgiver

 

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet (POD)
Regjeringsadvokaten
Statsforvalterne
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeninen Spekter
Delta
Den norske dommerforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Næringslivets hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Sivilombudsmannen
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Oslomet – storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø