Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forsalg til endringer av passloven mm.

Frist: 25.04.2005

Justisdepartementet foreslår å endre passloven, slik at det blir mulig å lagre elektroniske ansiktsfoto og fra et senere tidspunkt fingeravtrykk i nye pass. Formålet er å øke sikkerheten ved grensekontroll og hindre forfalskning og misbruk. (15.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 25.04.05

Vår ref.:

Høringsinstanser
Deres ref

Vår ref

Dato

2004/11654

11.03.2005Elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon – forslag til endring i passloven – høring

Vedlagt oversendes høringsnotat om nevnte, idet vi ber om høringsinstansens merknader innen

25. april 2005

Justisdepartementet tar sikte på å fremme en proposisjon for Odelstinget i inneværende stortingssesjon, slik at de nødvendige hjemler for bruk av biometrisk personinformasjon lagret i passet er på plass når utstedelse av de nye passene iverksettes, etter planen fra 1. oktober i år.

Justisdepartementet inviterer herved også til høringsmøte om det foreliggende forslaget

mandag 4. april 2005 kl 1200-1400
i Auditoriet, R-5, Akersgt. 59

Det vil bli servert en enkel lunsj fra kl 1130. Det bes om at deltakelse meldes til Politiavdelingen forværelse på telefon 22 24 52 03, evt. e-post: ellen.fiksdal@jd.dep.no


Vedlegg til dette brev:

  • Liste over høringsinstanser
  • Høringsnotat med vedlegg

Med hilsen

Karen Alette Melander
ekspedisjonssjef

Magnar Aukrust
avdelingsdirektør

Akademikerne
Akademikernes Fellesorganisasjon (AF)
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Bankforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Departementene
Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiB
Det juridiske fakultet, UiTø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
En verden
Finansieringsselskapenes Forening
Flyktningerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarergruppen av 1977
Generaladvokaten
IKT-Norge
Institutt for kriminologi, UiO
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for medievitenskap, UiB
Institutt for menneskerettigheter, UiO
Institutt for rettsinformatikk, UiO
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Kommunenes Sentralforbund
Kontor og Datateknisk Landsforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
NGO-forum for menneskerettigheter
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Kristelige Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norges Politisjefforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Nye Kriminalpolitisentralen
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sametinget
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Statstjenestemannskartellet
Straffelovrådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen