Høring - Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov om universiteter og høgskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200303144-/TAS

05.12.03

Høring - Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov om universiteter og høgskoler

§ 1 nr. 3 i lov om universiteter og høgskoler lyder: Kongen kan bestemme at deler av loven skal gjelde for andre statlige institusjoner som gir utdanning på faglig nivå med universiteter og høgskoler. Bestemmelsen ble tilføyd gjennom endring i loven 28. juni 2002, jf. Ot.prp. nr. 40 (2001-2002).

Hensikten med tilføyelsen i § 1 er at statlige institusjoner som gir høyere utdanning kan likestilles med utdanningsinstitusjoner under loven og med private høyskoler med eksamensrett, ved at de delvis omfattes av loven.

Utdannings- og forskningsdepartementet sender nå på høring et forslag om at deler av loven skal gjelde for Politihøgskolen. Vedlagte utkast til forskrift fastslår hvilke deler av loven som skal gjelde for Politihøgskolen. Utkastet er utarbeidet i samarbeid med Politihøgskolen og Justis- og politidepartementet.

Bakgrunn

Det fremgår av Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) at vedtak om å gjøre universitets- og høgskoleloven gjeldende for statlige institusjoner som gir utdanning på faglig nivå med universiteter og høgskoler, skal bygge på faglige vurderinger som allerede er foretatt av Norgesnettrådet, eller faglige akkrediteringer fra organ for akkreditering og evaluering (NOKUT).

Politihøgskolens 3-årige grunnutdanning ble faglig vurdert i 1995 av det daværende Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av utdanninger (NKU), og i 2000 av en sakkyndig komité nedsatt av Norgesnettrådet. Den sakkyndige komiteen og Norgesnettrådet konkluderte med å anbefale at den 3-årige grunnutdanningen ved Politihøgskolen skulle gis full uttelling som høyere utdanning (60 vekttall). Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sluttet seg til konklusjonen, og anbefalte universiteter og høgskoler i brev 05.04.2001 å godkjenne den 3-årige grunnutdanningen ved Politihøgskolen som faglig jevngod med universitets-/høgskoleutdanning av tilsvarende tidsmessig omfang.

Høringsutkastet

I utkastet til forskrift angis de bestemmelser i loven som skal gjelde for Politihøgskolen. Store deler av loven foreslås gjort gjeldende for Politihøgskolen. Dette gjelder:

Kapittel 1 om virkeområde og formål ( med unntak av § 2 nr. 3)

Kapittel 3 om akkreditering og evaluering

Kapittel 5, § 19 nr. 2 om studentrepresentasjon

Kapittel 7 om studentorgan

Kapittel 8, §§ 29, 30 nr. 2, 4 og 6 om tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger

Kapittel 9, §§ 37 og 38 nr. 1 og 3 om opptak

Kapittel 10 om læringsmiljø, grader og eksamen (med unntak av § 54)

Kapittel 11 om søksmål

Kapittel 12, § 57 om enerett til bruk av visse stillingstitler

Begrunnelsen for at Politihøgskolen i forskriften er unntatt fra enkelte av lovens bestemmelser, er generelt at Politihøgskolen er underlagt Justis- og politidepartementet og Politidirektoratet, og politiets egenart og behovet for felles bestemmelser om politiet. Lov av 4. august 1995 nr. 4 om politiet § 18 annet ledd gir hjemmel til å fastsette nærmere regler om Politihøgskolens virksomhet. Bestemmelsen i kombinasjon med statens eierrådighet og private autonomi gir hjemmel til å fastsette regler om skolens organisering og virksomhet, herunder bestemmelser om utvisning. Regler om Politihøgskolens organisering og virksomhet, øvrige bestemmelser om opptak og rangering av søkere, ordens- og skikkethetsregler og regler vedrørende eksamener er fastsatt i egne forskrifter.

Politiloven er under revisjon, og det er blant annet av både prinsipielle og formelle grunner foreslått endringer slik at loven gir klarere hjemmel for å fastsette regler om Politihøgskolens organisering og virksomhet. Idet arbeidet med revisjon av politiloven og denne forskriften pågår parallelt, er det mulig å se bestemmelsene i sammenheng og dermed sikre god samordning av bestemmelsene.

I utkastet kommenteres særskilt de bestemmelsene i loven som ikke foreslås gjort gjeldende for Politihøgskolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når loven skal gjelde for Politihøgskolen, vil dette kunne kreve noen tilpasninger for institusjonen. Tilpasningene vil være av mindre omfang, og antas å kunne dekkes innenfor rammen av tildelte midler til drift av høyskolen. Det forusettes at det etableres et tett samarbeide mellom Justis- og politidepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet for å sikre størst mulig grad av parallellitet.

Merknader må være departementet i hende senest 5. mars 2004.

Med hilsen

Rolf L. Larsen
fung. ekspedisjonssjef

Karina A. Vistven
underdirektør

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Læringssenteret
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø
Politidirektoratet
Norges forskningsråd
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning
Statens lånekasse for utdanning
Studentorganisasjonene
Studentrådet ved Politihøgskolen
Norges juristforbund
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
Norges lensmanns- og politilederlag
Norsk tjenestemannlag
Flerfaglig FellesOrganisasjon