Høring - Forskrift om tilskudd til boligtiltak

Kommunal- og distriktsdepartementet sender forslag til forskrift om tilskudd til boligtiltak på én ukes høring. Forslaget er oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, og er nødvendig for at Husbanken skal kunne tildele tilskuddsmidlene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2023

Vår ref.: 22/7869

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til boligtiltak på høring. Stortinget vedtok innføringen av tilskuddsordningen ifm. behandlingen av Prop. 1 S (2022-2023), jf. Innst. 16 S (2022-2023). Det fremgår av budsjettforslaget at Husbanken skal avgjøre søknader etter vilkår som fastsettes i forskrift. Husbanken kan ikke lyse ut tilskuddsmidlene før forskriften er på plass. Departementet har derfor satt en kort høringsfrist.

Om høringsforslaget

Regjeringen ønsker å legge til rette for boligsatsing i hele landet gjennom testing av nye boligtiltak og stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon. I Prop. 1 S (2022–2023) foreslo derfor regjeringen at tilskudd til boligsosiale tiltak endrer navn til tilskudd til boligtiltak fra og med 2023, og at formålet med tilskuddet utvides til også å omfatte generelle boligtiltak i distriktskommuner i tillegg til boligsosiale tiltak. Husbanken skal fortsatt avgjøre søknader og forvalte tilskuddet.

Den foreslåtte forskriften vil videreføre tilskuddet som i dag reguleres av forskrift av 23. februar 2011 nr. 194 om kompetansetilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken. Denne forskriften foreslås derfor opphevet.

Nærmere vilkår for tilskuddet følger av høringsnotatet med forslag til forskrift.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Målet er at forskriften skal tre i kraft så snart som mulig. KDD sender derfor forslaget om forskrift på høring med én ukes frist.

Høringsfrist er onsdag 15. mars.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2951080 (denne siden). Der ligger også høringsnotat og oversikt over høringsinstanser.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Marie Brun Landmark

Marie-brun.landmark@kdd.dep.no

Telefon: 979 74 190

Seniorrådgiver Anna M. H. Møkkelgjerd

anna-margrethe-hansen.mokkelgjerd@kdd.dep.no

Telefon: 976 24 569

 

Med hilsen

 

Alexander Wiken Lange

avdelingsdirektør

 

 

Marie Brun Landmark

seniorrådgiver

 

 

 

Departementene, alle
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene

Husbanken
Statsbygg

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Helsedirektoratet
Huseiernes Landsforbund
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kirkens Bymisjon
Boligmentoren
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Norges Huseierforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Røde Kors
Sparebankforeningen i Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samskipnadsrådet
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Statens helsetilsyn
Personvernkommisjonen

Studentsamskipnaden i Agder
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Nord studentsamskipnad - Studentinord
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

KS
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)
Utleiemegleren AS
Innovasjon Norge
Byggenæringens Landsforening
OBOS

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Senteret for et aldersvennlig Norge
Norsk Eiendom
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Kommunalteknisk Forening