Høring — Forskriftsendring for refusjon av trinnpris

Høringsfrist: 1. mars 2006

Departementet foreslår endring av forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften) § 12-17 første ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600288/MAM

06.01.06

Høring av forskriftsendring for refusjon av trinnpris

Dagens regelverk gir apotekene mulighet til å selge legemidler til en lavere pris enn trinnpris. Dette gir pasienten en redusert egenandel, samtidig som apotekene får refundert en større andel av prisen fra folketrygden. En slik ordning stimulerer til konkurranse, men uten økonomiske konsekvenser for apotekene, da folketrygden uansett dekker trinnpris med fratrekk av pasientens egenbetaling. Flere parter har påpekt at dette er en utilsiktet konsekvens av gjeldende forskrift.

På denne bakgrunn foreslår departementet følgende endring av forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften) § 12-17 første ledd (endring er merket med kursiv):

Folketrygden refunderer maksimalt trinnpris for legemidler som inngår i en byttegruppe som fastsatt etter § 12-15. Ved utsalgspris lavere enn trinnpris, refunderes inntil legemidlets faktiske utslagspris.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget om forskriftsendring er departementet i hende innen 1. mars 2006.

Med hilsen

Audun Hågå e.f.
avdelingsdlirektør

Marit Måge
rådgiver

Moderniseringsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Statens helsetilsyn
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Institutt for apotekforskning
Norske sykehusapotekers forening
Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Vitusapotek
Holtung A/S
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Norsk medisinaldepot ASA
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Seksjon for allmennmedisin
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
NTNU, Medisin
HERO/Senter for helseadministrasjon