Høring — forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsbetaling av tinglysingsbebyr og dokumentavgift i Statens kartverk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

Vår ref.: -

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

200501573 SIA-K

03.03.2005Høring – forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsbetaling av tinglysingsbebyr og dokumentavgift i Statens kartverk

I dette høringsbrevet sender Justisdepartementet på høring forslag om endringer i forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing (blankettforskriften) § 2 og forslag til endring i tinglysingsforskriften § 8 og forskrift om dokumentavgift § 2-6.

Fra 11. april 2005 skal betaling av nevnte gebyrer og avgift til Statens kartverk skje etterskuddsvis. De nødvendige lovendringer i denne forbindelse ble fremmet av Finansdepartementet og Justisdepartementet i samarbeid og er vedtatt i lov av 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. For å sikre en kostnadseffektiv innkreving av gebyrene ble det i nevnte endringslov vedtatt blant annet å utvide ansvarssubjektene for dokumentavgiften og tinglysingsgebyrene, og å gi Statens innkrevingssentral særnamsmyndighet for tvangsinnkreving av eventuelle misligholdte krav, se mer om dette i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kap 28.

Ved tinglysing i tingrettene vil det ikke bli noen endringer i betalingsordningen. I tingrettene skal gebyrer og dokumentavgift fortsatt betales på forskudd. Overgang til etterskuddsbetaling vil skje samtidig med at den enkelte tingretts tinglysingsmyndighet blir overført til Statens kartverk. Det vil blitt gitt informasjon til de lokale brukerne i forkant av hver enkelt overføring.

Ettersom endringen i betalingsordningen skal iverksettes fra 11. april 2005 ber vi om høringsinstansene merknader innen 1. april 2005.

Bakgrunn for forslagene

Endringene i dette brevet er foranlediget av den kommende omleggingen av ordningen for betaling av tinglysingsgebyr og dokumentavgift. I arbeidet med den nærmere utformingen av rutinene knyttet til betalingsordningen har Statens kartverk hatt dialog med representanter fra banknæringen og eiendomsmeklerne. I den forbindelse har det vist seg at både brukere og myndighet har behov for at det gjøres nærmere tilpasninger i ordningen for å gjøre prosessen lettere for partene.

For Statens kartverk er det viktig å få tilstrekkelige opplysninger om innsender slik at rutinene rundt tilbakesendelse av tinglyste dokumenter og innkrevingen av gebyr og avgift blir så sikre som mulig. Statens kartverk har derfor vært opptatt av å finne ut hvordan de enklest kan få registrert og kvalitetsikret innsenderens opplysninger og sikre en entydig identifikasjon av innsenderen til bruk i innkrevingsprosessen. Når alle overføringene er gjennomført vil Statens kartverk behandle opp mot 600 000 krav årlig. Det har derfor vært ønskelig fra Statens kartverk sin side at det ved innbetalingen av kravene i størst mulig utstrekning gis informasjon som gjør det enkelt for Statens kartverk å identifisere betalingene.

For de store brukerne har det vært viktig at kravene og de returnerte tinglyste dokumentene innholder informasjon som gjør det enkelt i deres saksbehandlingssystemer å identifisere krav på betalinger av gebyr og avgifter til de tinglyste dokumentene.

Endring i blankettforskriften § 2 – krav om at innsenders/rekvirentens organisasjonsnummer/fødselsnummer oppgis

For å få best mulig registreringsrutiner og entydig identifisering av innsenderen/rekvirenten er det foreslått at det stilles krav om at innsenderen oppgir sitt organisasjonsnummer eller fødselsnummer. I de tilfeller innsenderen er en underenhet av en organisasjon, for eksempel en bankfilial eller en eiendomsmeglerfilial, skal denne underenhetens organisasjonsnummer brukes. Statens kartverk er koblet opp mot Enhetsregisteret og vil i likhet med stadige flere andre offentlige etater bruke dette som felles adresseregister. Det vil forenkle prosessene rundt adresseendringer etc. Gjennom Enhetsregisteret vil Statens kartverk også få nødvendig informasjon til innkrevingsprosessen.

Ved registrering i Enhetsregisteret blir alle enheter tildelt et organisasjonsnummer. I henhold til forskrift 2. september 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 10 skal alle underenheter ha et eget organisasjonsnummer. Etter forskriften § 11 plikter registreringsenheten, f. eks meglerforetaket, å melde opplysninger om underenhetsforhold.

Organisasjonsnummeret til underenheten har frem til nå ikke vært mye brukt. Dette nummeret er etter gjeldende lov fortsatt bare tilgjengelig for enheten selv og det offentlige. Brønnøysundregistrene har derfor etablert en praksis der numrene kun utleveres skriftlig ved at Enhetsregisteret oversender en samlet utskrift til den juridiske enheten eller avdelingen for et gebyr på kr 100,- . Stortinget har i forbindelse med behandling av Ot.prp. nr. 80 (2003-2004) om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover vedtatt lovendringer hvor slik at disse opplysningene vil bli tilgjengelig for alle, se Innst. O. nr. 14 (2004-2005), beslutning. O. nr. 13 (2004-2005). Disse endringene planlagt iverksatt fra 01.01.2006. Enhetsregisterets internettsider vil etter hvert også bli tilrettelagt slik at disse numrene blir tilgjengelig der.

At opplysningene etter enhetsregisterlovens § 22, annet ledd ikke kan utleveres til "enhver", vil ikke si at opplysningene er skjermet på samme måte som opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt. For å sikre best mulig tilgjenglighet til disse numrene vil Brønnøysundregistrene gi de enkelte brukerne disse opplysningene gebyrfritt per telefon frem til Enhetsregistrenes internettsider er tilrettelagt, jf ovenfor.

På denne bakgrunn foreslås det en endring i blankettforskriften § 2 annet ledd slik at det i alle blankettene som gjelder tinglysingsforretninger i fast eiendom inntas krav om at innsender/rekvirenten oppgir sitt organisasjonsnummer eller fødselnummer i tilknytning til dagens rubrikk om returadresse. I de tilfellene hvor dokumentene håndteres av en filial eller underenhet er det organisasjonsnummeret som underenheten er tildelt etter forskrift om registrering av juridiske personer m.m i Enhetsregisteret § 10 som skal brukes.

Endring i blankettforskriften§ 2 annet ledd - rekvirentnummer

Mange brukere har ønsket at Statens kartverk skal innarbeide brukernes eget referansenummer i fakturaene som sendes ut. Dette nummeret vil eventuelt komme i tillegg til informasjon om gårdsnummer, bruksnummer etc på fakturaen. Det vil være frivillig for brukerne å benytte et slikt nummer. Fra Statens kartverk sin side anses dette som et servicetilbud.

Av hensyn til utformingen av de standardiserte blanketten foreslås det en endring i blankettforskriften slik at det innarbeides plass til rekvirentnummeret.

Endring i forskrift om dokumentavgift og forskrift om tinglysing – bruk av kundeidentifikasjonsnummer (KID)

En utbredt betalingsmåte for skatte- og avgiftskrav er betaling via bank til innkrevingsmyndighetenes konto. En generell adgang for debitor til å foreta oppgjør av et pengekrav på denne måten følger av lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 38 første ledd. I arbeidet med utviklingen av betalingsordningen er det fra Statens kartverk sin side et ønske om særlige regler for hvordan oppgjør skal skje via bank. Ved betalinger via bank m.m er det ønskelig at kundeidentifikasjonsnummeret som er oppgitt fra Statens kartverk alltid brukes. Dersom det skulle være opplagte feil i fakturaen vil betaler, ved kontakt med Statens kartverk, kunne få et nytt kundeidentifikasjonsnummeret som kan benyttes ved betaling.

Med hjemmel i rettsgebyrloven § 6 og den nye dokumentavgiftsloven § 2 f foreslås det derfor endringer i tinglysingsforskriften § 8 og forskrift om dokumentavgift § 2-6. Det forslås at det i begge bestemmelsene tas inn et nytt siste ledd hvor det settes krav om at kundeidentifikasjonsnummeret utstedt av Statens kartverk skal benyttes ved betaling via bank og at bankene skal avvise betalinger med mangelfulle opplysninger.

Vedlagt følger utkast til forskriftsbestemmelser.


Med hilsen

Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør

Jens Christian Leonthin
rådgiver

Fastsatt av Justis- og politidepartementet xx.xx.2005 med hjemmel i forskrift av 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing § 2, jf. lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38.

I forskrift av 1. november 1995 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing gjøres følgende endring:

I

§ 2 nytt annet ledd skal lyde:

Alle dokumenttyper skal utstyres med plass i øverste venstre hjørne for påføring av rekvirentens returadresse, rekvirentens organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Rekvirentens organisasjonsnummer eller fødselsnummer skal fylles ut ved tinglysing i Statens Kartverk. I de tilfeller rekvirenten er en underenhet av en organisasjon (bankfilial eller eiendomsmeglerfilial) skal denne underenhetens organisasjonsnummer brukes her. I tilknytning til adresseinformasjonen skal det være en rubrikk hvor rekvirentens selv kan sette inn et referansenummer på inntil 4 sifre. Utfylling av dette referansenummeret er frivillig.

II

Endringen under I trer i kraft 11. april 2005.
Ukast til forskrift om endring i forskrift av 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing

Fastsatt av Justis- og politidepartementet xx.xx.2005 med hjemmel i tinglysingsloven § 38 og rettgebyrloven § 3 og § 6.

I

I forskrift av 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing gjøres følgende endring:

§ 8 nytt fjerde ledd skal lyde:

Ved betaling via bank skal forhåndstrykket blankett med kundeidentifikasjon (KID) utstedt av Statens kartverk benyttes.

Ved elektronisk behandling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank.

Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for gebyrer og dokumentavgift der det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID).

II

Endringen under I trer i kraft 11. april 2005.
Utkast til forskrift om endring i forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2005 i medhold av lov 12.desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2.

I forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift gjøres følgende endring:

I

§ 2-6 nytt tredje ledd skal lyde:

Ved betaling via bank skal forhåndstrykket blankett med kundeidentifikasjon (KID) utstedt av Statens kartverk benyttes.

Ved elektronisk behandling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank.

Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for gebyrer og dokumentavgift der det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID).

II

Endringene under I trer i kraft 11. april 2005.

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og Handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Domstoladministrasjonen

7485 Trondheim

FinansforbundetAvd. Oslo

Schweigaardsgt. 14

0185 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes ForeningFinansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Hansteens gt 3

0253 OSLO

Norges Huseierforbund

Universitetsgt. 20

0162 OSLO

Norges Hytteforbund

Parkveien 51 B

0256 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO