Høring – forslag om å videreføre straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A oppheves 1. juli 2022, jf. lov 17. desember 2021 nr. 149. Vedlagt følger høringsnotat med forslag om at reglene videreføres til 1. juli 2023. Forslaget skal bidra til beredskapen for det tilfellet at det etter 1. juli 2022 igjen oppstår behov for særskilte tiltak i kriminalomsorgen på grunn av covid-19 eller en lignende sykdom.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2022

Vår ref.: 22/1984

Høring – forslag om å videreføre straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)   


Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A oppheves 1. juli 2022, jf. lov 17. desember 2021 nr. 149. Vedlagt følger høringsnotat med forslag om at reglene videreføres til 1. juli 2023. Forslaget skal bidra til beredskapen for det tilfellet at det etter 1. juli 2022 igjen oppstår behov for særskilte tiltak i kriminalomsorgen på grunn av covid-19 eller en lignende sykdom.

Frist for å avgi høringssvar er 28. april 2022.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om høringen bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen


Toril K. Høyland e.f.
spesialrådgiver

Silje Stridsklev
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Høyesterett
Kriminalomsorgsdirektoratet
Lagmannsrettene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudet
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene
Statsforvalterne
Tingrettene
Utlendingsdirektoratet

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Fellesorganisasjonen (FO)
For Fangers Pårørende
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen
Human Rights Houses
ICJ-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Tjenestemannslag
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Røde kors
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte
WayBack
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
Politihøgskolen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sør-Øst Norge