Prop. 126 L (2021–2022)

Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

I henhold til lov 17. desember 2021 nr. 149 oppheves straffegjennomføringsloven kapittel 3 A 1. juli 2022. Proposisjonen inneholder forslag om å videreføre kapittel 3 A uendret til 1. juli 2023. Det aktuelle kapittelet har en innledende bestemmelse som angir at reglene kommer til anvendelse når det har brutt ut en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter ved indirekte kontakt, dråpesmitte eller luftbåren smitte, og det på grunn av sykdomsutbruddet er nødvendig med tiltak etter kapittelet (§ 45 a). Videre inneholder kapittel 3 A en hjemmel for at kriminalomsorgen kan beslutte at besøk i fengsel skal gjennomføres i samsvar med råd fra Folkehelseinstituttet, og regler om nektelse av besøk (§ 45 b), og en hjemmel for at innsatte kan utelukkes fra fellesskap med andre innsatte når det følger av lov, forskrift eller beslutning i medhold av smittevernloven at den innsatte skal være i isolasjon eller karantene, eller vedkommende har symptomer som er forenlig med en allmennfarlig smittsom sykdom som skal medføre isolasjon eller karantene (§ 45 c). Dernest har kapittel 3 A en bestemmelse om utvidet adgang til å beslutte at en domfelt for en periode skal gjennomføre straffen utenfor fengsel, i hovedsak med fotlenke, når kapasiteten i kriminalomsorgen krever det og sikkerhetsmessige forhold ikke taler imot (§ 45 d), en bestemmelse som tydeliggjør at kriminalomsorgen etter en konkret vurdering kan nekte permisjon og frigang for en innsatt, eller omgjøre en innvilget permisjon eller frigang, dersom gjennomføring av denne antas å ville innebære en særskilt fare for overføring av smitte (§ 45 e), og en hjemmel for at kriminalomsorgen for en periode kan beslutte straffavbrudd for gjennomføring av samfunnsstraff, bøtetjeneste eller program mot ruspåvirket kjøring (§ 45 f).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget