Høring – forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endret forfallstidspunktet for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav til skattetrekkskonto.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.06.2024

Vår ref.: 23/4060

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endret forfallstidspunktet for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav til skattetrekkskonto.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 5. juni 2024. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                               Hilde Slupphaug
                                                                                              seniorskattejurist

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Digitaliserings- og forvaltnings-departementet
Energidepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommune-økonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske kredittopplysningsbyråers forening
Dun & bradstreet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
SMB Norge
Skatteforsk – Centre for Tax Research
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforumEquinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Statens Pensjonskasse