Høring om endring i rammeplan for lærerutdanninger

Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Departementet foreslår derfor endringer i § 2 i rammeplanene. Dette er et ledd i arbeidet med tiltaksplanen "En god barndom varer livet ut" for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.11.2015

Vår ref.: 15/3130

Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og unge

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt rammeplaner for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag. Det vises også til tidligere høring om ny rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning.

Rammeplanene er overordnet og er ment å sikre at institusjonene tilbyr en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriftene har læringsutbyttebeskrivelser som definerer hva kandidatene skal kunne etter endt utdanning.

Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene har kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, jf. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) En god barndom varer livet ut. Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer i § 2 i rammeplanene.

Det vises til at det arbeides med sikte på å fastsette ny rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Departementet tar sikte på at læringsutbyttebeskrivelser i tråd med  det som foreslås her, også skal innarbeides i høringsutkast til nye rammeplan for grunnskolelærerutdanningen.

Dapartementet vil komme tilbake til samiske versjoner av rammeplaner.

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (FOR-2012-06-04-475) Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning
(FOR-2013-08-20-1056)
Det foreslås følgende endringer i § 2. Læringsutbytte:

Under Kunnskaper:
Det foreslås nytt punkt 6:
(Kandidaten)

 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Nåværende punkt 6 blir nytt punkt 7.

Under Ferdigheter:
Det foreslås følgende endring i punkt 7:
(Kandidaten)

 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13
(FOR-2013-03-18-288)
Det foreslås følgende endringer i § 2. Læringsutbytte:

Under Kunnskaper:
Det foreslås følgende endring i punkt 6:
(Kandidaten)

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Under Ferdigheter
Det foreslås nytt punkt 8:
(Kandidaten)

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

Forskrift om rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (FOR-2013-03-18-290)
Det foreslås følgende endringer i § 2. Læringsutbytte:

Det foreslås følgende endring i punkt 8:
(Kandidaten)

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Under Ferdigheter
Det foreslås nytt punkt 8:
(Kandidaten)

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep mot barn og unge. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

 

Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13
(FOR-2013-03-18-291)
Det foreslås følgende endringer i § 2. Læringsutbytte:

Under Kunnskaper:
Det foreslås følgende endringer i punkt 6:
(Kandidaten)

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Under Ferdigheter
Det foreslås nytt punkt 8:
(Kandidaten)

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (FOR-2013-03-18-289)
Det foreslås følgende endringer i § 2. Læringsutbytte:

Under Kunnskaper:
Det foreslås følgende endring i punkt 6:
(Kandidaten)

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Under Ferdigheter
Det foreslås følgende nye punkt 8:
(Kandidaten)

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

 

Forslag om forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
Det er tidligere sendt på høring forslag til ny rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Departementet sender med dette på høring tilsvarende bestemmelser som foreslått for øvrige lærerutdanninger.


Det foreslås følgende tillegg i § 2. Læringsutbytte:

Under Kunnskaper:
Det foreslås et nytt punkt (6):
(Kandidaten)

 • har kunnskap om barn og unge  i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Under Ferdigheter
Det foreslås nytt punkt (5):
(Kandidaten)

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og  unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.


Vi ber om eventuelle høringsuttalelser innen fredag 28. november 2015.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale  løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2437339. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                            Inger Johanne Christiansen
                                                                            seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

 

Universiteter og høyskoler
Departementene
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Følgegruppe for barnehagelærerutdanning
Nettverk for private høgskoler
Sametinget
Norges forskningsråd
NOKUT
Senter for internasjonalisering av utdanning
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning
Uninett AS
VOX
Utdanningsdirektoratet
De faglige rådene
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
Kommunesektorens organisasjon KS
Oslo kommune
Fylkesmennene
Norsk studentorganisasjon
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Foreldreutvalget for barnehagene
Utdanningforbundet
Forskerforbundet
Norsk Lektorlag
Skolelederforbundet
Skolenes Landsforbund
Lærernes Yrkesforbund
Private barnehagers Landsforbund
Friskolenes kontaktforum
Kristne Friskolers forbund
Steinerskoleforbundet
Norsk Fag- og friskolers Landsforbund
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norsk Juristforbund
Norsk Sykepleierforbund
Samfunnsøkonomene
Econa
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne
YS
NHO
Hovedorganisasjonen VIRKE
Spekter
Abelia