Høring om endring i rammeplan for lærerutdanninger

Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Departementet foreslår derfor endringer i § 2 i rammeplanene. Dette er et ledd i arbeidet med tiltaksplanen "En god barndom varer livet ut" for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.11.2015