Høring — Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402804

23.06.04

Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

Lenke til høringsbrevet - pdf-fil

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html


Agderforskning
Akademikerne
ALLFORSK
Arbeidsforskningsinstituttet
Datatilsynet
Departementene
Elev- og studentorganisasjonene
Finnmarksforskning
Fjernundervisningsinstitusjoner
Folkehøgskoler
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen Fafo
FUG
Fylkeskommunene
Institutt for samfunnsforskning
Kommunene
Kommunenes sentralforbund
Kompetansesenter for likestilling
Kristne friskoler forbund
Lektorlaget
Likestillingsombudet
LO
Møreforskning Molde, Volda og Ålesund
Nettverk for private høyskoler
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
NOKUT
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlandsforskning
Nord-Trøndelagforskning
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
Norsk skolelederforbund
Norske arkitekters landsforbund
Norske industridesigneres forening
NORUT Samfunnsforskning AS
Private høyskoler
Riksrevisjonen
Rogalandsforskning
Rådet for funksjonshemmede
Sametinget
Samordna opptak
Skolenes landsforbund
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Østfoldforskning
Studieforbund
Tekniske fagskoler
Telemarkforskning Bø
Telemarkforskning Notodden
UNIFOB
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Videregående skoler
VOX
YS
Østlandsforskning