Høring Forslag om endringer i forskriften til privatskolelova om utvidet mulighet til å ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring

I Hurdalsplattformen står det blant annet at regjeringen skal «Innføre ei særskilt grunnfinansiering for kulturarvskular, og sikre at skulane òg kan ta inn vaksne utan rett til vidaregåande opplæring i desse faga» (departementets utheving). For å følge opp dette punktet i Hurdalsplattformen foreslår departementet å endre forskrift til privatskolelova slik at Hjerleid Handverksskole AS, Plus-skolen AS og Møbelsnekkerskolen AS får utvidet mulighet til å ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2023

Vår ref.: 22/3263

Høring Forslag om endringer i forskriften til privatskolelova om utvidet mulighet til å ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring på Hjerleid Handverksskole AS, Plus-skolen AS og Møbelsnekkerskolen AS

Departementet foreslår å endre forskrift til privatskolelova § 11-3 andre ledd slik at Hjerleid Handverksskole AS, Plus-skolen AS og Møbelsnekkerskolen AS får utvidet mulighet til å ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring.

Bakgrunn
I Hurdalsplattformen står det blant annet at regjeringen skal:«Innføre ei særskilt grunnfinansiering for kulturarvskular, og sikre at skulane òg kan ta inn vaksne utan rett til vidaregåande opplæring i desse faga» (departementets utheving).

Departementet viser til at begrepet «kulturarvskoler» ikke er forankret hverken i opplæringslova eller privatskolelova, og dermed ikke er et rettslig begrep. Begrepet er imidlertid tatt i bruk i flere sammenhenger som en samlebetegnelse for de tre godkjente skolene som tilbyr opplæring i tradisjonshåndverksfag, Hjerleid Handverksskole AS, Plus-skolen AS og Møbelsnekkerskolen AS. Departementet legger dermed til grunn at punktet i Hurdalsplattformen gjelder disse tre skolene.

Dagens regler
Hovedregelen for inntak til en privat skole er at søkeren har rett til videregående opplæring, enten som ungdom eller voksen, jf. privatskolelova § 3-1. Ungdom med rett til videregående opplæring skal prioriteres foran voksne med rett til videregående opplæring ved inntaket. Navngitte skoler i forskrift til privatskolelova § 11-3 kan ta inn søkere uten rett til videregående opplæring. Disse søkerne skal ha prioritet etter ungdom og voksne med rett. Bakgrunnen for forskriftsbestemmelsen er Stortingets behandling av departementets forslag om at friskoler (nå privatskoler) ikke kunne ta inn voksne uten rett til videregående opplæring i Ot.prp. nr. 64 (2003–2004), se Innst. O. nr. 1 (2004–2005): «Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at eksisterende frittstående videregående skoler som etter sin godkjenning pr. 2004 kan ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring, fortsatt kan gjøre dette. Det faktiske antallet voksne elever uten rett skoleåret 2004/2005 legges til grunn for inntak og tilskudd.»

Om skolene
Hjerleid Handverksskole AS
Skolen er godkjent for totalt 105 elever, og kan etter forskrift til privatskolelova § 11-3 andre ledd ha inntil 30 elever uten rett til videregående opplæring. Skolen ligger på Dovre og vertsfylket er Innlandet.

Plus-skolen AS
Skolen er godkjent for totalt 108 elever, og kan etter forskrift til privatskolelova § 11-3 andre ledd ha inntil 44 elever uten rett til videregående opplæring. Skolen ligger i Fredrikstad og vertsfylket er Viken.

Møbelsnekkerskolen AS
Skolen er godkjent for totalt 30 elever, og kan etter forskrift til privatskolelova § 11-3 andre ledd ha inntil 15 elever uten rett til videregående opplæring. Skolen ligger i Mysen og vertsfylket er Viken.

Departementets vurdering
Departementet viser til at disse tre skolene allerede etter dagens regler har en adgang til å ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Etter departementets syn må det refererte Hurdalspunktet forstås i lys av at regjeringen er opptatt av at kulturarven må løftes frem, også gjennom kunnskapspolitikken. I Prop. 98 L (2021-2022) vises det til at departementet har startet arbeidet med å se på ulike tiltak som kan sikre gode rammebetingelser for skoler som tilbyr opplæring i tradisjonshåndverksfag.  Etter departementets vurdering vil en forskriftsendring som opphever begrensningen i adgangen til å ta inn voksne uten rett bidra til å bedre rammebetingelsene for disse tre skolene.

Departementet forutsetter at skolene, som i dag, bare kan ta inn søkere innenfor rammen av totalt godkjent elevtall for skolen og at ungdom med rett til videregående opplæring skal tas inn før voksne med rett til videregående opplæring. Departementets forslag til endring er at skolen kan fylle opp ledige plasser med søkere uten rett til videregående opplæring innenfor rammen av det elevtallet skolen har godkjenning for.

Etter departementets vurdering vil ikke forslaget ha økonomiske konsekvenser av betydning. Forslaget åpner for at flere voksne uten rett til videregående opplæring kan tas inn på skolen, men begrensningen i maksimalt godkjent elevtall kan ikke overskrides. Departementet viser til at søkermassen uansett vil variere fra år til år, og at voksne uten rett til videregående opplæring har tredjeprioritet ved inntak.

Departementets forslag
Departementet foreslår at Hjerleid Handverksskole AS, Plus-skolen AS og Møbelsnekkerskolen AS kan ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring innenfor rammen av skolens godkjente elevtall. Departementet foreslår samtidig å endre forskriften slik at skolene betegnes med navnene skolene nå bruker.

I forskrift til privatskolelova § 11-3 andre ledd gjøres det følgende endringer: «Handverksskolen med inntil 30 elevar» endres til «Hjerleid Handverksskole AS med inntil  105 elevar», «Plus-Skolen BA med inntil 44 elevar» endres til «Plus-skolen AS med inntil 108 elevar» og «Østfold Møbelsnekkerskole med inntil 15 elevar» endres til «Møbelsnekkerskolen AS med inntil 30 elevar».

Høring
Kunnskapdepartementet ber om innspill til forslaget innen 3. januar 2023. Høringssvar sendes til postmottak@kd.dep.no.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Ane Brurberg Haugland
                                                                                       utredningsleder

 

Kopi: Utdanningsdirektoratet

 

 

 

Adresseliste:

Viken fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Møbelsnekkerskolen AS
Hjerleid Handversskole AS
Plus-skolen AS