Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet sender i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag om endringer i smittevernloven. I høringsnotatet foreslås det et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2021

Vår ref.: 21/157

Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i smittevernloven (portforbud).

Forslaget i høringsnotatet er utarbeidet og sendes på høring i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen ønsker med forslaget i dette høringsnotatet å sikre at vi har nødvendige fullmakter til å iverksette også portforbud som smitteverntiltak mot covid-19, forutsatt at det viser seg å være strengt nødvendig for å trygge folkehelsen. Med «portforbud» menes her et forbud mot å oppholde seg på steder hvor allmennheten kan ferdes.

Med høringsforslaget inviterer regjeringen til en bred debatt om det bør fremmes et lovforslag om portforbud for Stortinget, om innretningen av og vilkårene for et eventuelt portforbud og om hvordan Stortinget bør involveres. 

Forslaget går ut på at regjeringen innenfor klare og strenge rammer kan gi forskrift om portforbud for å forebygge og motvirke overføring av sykdommen covid-19 når det er «strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen». I høringsnotatet legges det til grunn at et portforbud bare vil kunne være aktuelt i ekstreme tilfeller, og bare der alle andre aktuelle tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelig. Det kan heller ikke gjelde i et større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

En forskrift om et portforbud kan etter forslaget gjelde i inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om gangen. Portforbudet skal innrettes slik at det ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Videre må det gis unntak blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, og det må tilrettelegges for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt.

For å sørge for en demokratisk forankring foreslås det at en forskrift om portforbud straks skal meddeles Stortinget, som innen sju dager etter vedtakelsen kan oppheve forskriften helt eller delvis. Meddelelsen til Stortinget foreslås å skulle inneholde en begrunnelse for forskriften, og denne skal gjøres offentlig. Begrunnelsen skal gi en vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt nødvendig og forholdsmessig. Dette inkluderer en begrunnelse for hvorfor andre smitteverntiltak ikke anses tilstrekkelige.

Frist for å sende inn høringssvar er 31. januar 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ketil Bøe Moen
ekspedisjonssjef

Arild Brukstuen
rådgiver

Departementene

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Finanstilsynet

Helsedirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

NORTRASHIP-ledelsen

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet (POD)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten,

Rådet for matvareberedskap 

Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådet for drivstoffberedskap

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Skatteetaten

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Tolletaten

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

 

Nord universitetet

Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)

Norges teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

OsloMet – Storbyuniversitetet

Statlige høgskoler

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

 

De regionale helseforetakene

Norges Bank

 

Advokatforeningen

Den norske Dommerforening

Gatejuristen

ICJ-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Politiets fellesforbund

Politijuristene

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansforbundet

Forskerforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS – kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

SMB Norge

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Actis

Afasiforbundet i Norge

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Aldring og helse

Allmennlegeforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen i Norge

BarnsBeste

Bipolarforeningen

De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

Den norske Helsingforskomité

Den norske Kirke

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Forandringsfabrikken

Forbundet mot rusgift

Foreningen tryggere ruspolitikk

Fosterhjemsforeningen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helse- og sosialombudet i Oslo

Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

Informasjonssenteret Hieronimus

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Kirkens Bymisjon

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

Kreftforeningen

Krisesentersekretariatet

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB)

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen we shall overcome

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Marborg

Mental Helse Norge

Mio

MIRA-senteret

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nok. Norge (Oslo)

Norges Handikapforbund

Norges Røde Kors

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Norsk Pasientforening

Organisasjon for barnevernsforeldre (OfB)

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat Helse

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Råd for et aldersvennlig Norge

Rådet for legeetikk

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senior Norge

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Senter for omsorgsforskning

Senter for seniorpolitikk

Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

Stine Sofies Stiftelse

Ungdom og fritid

Unge funksjonshemmede

Velferdsforskningsinstituttet NOVA