Høring - forslag om frist for innsendelse av søknad om godkjennelse av FoU-prosjekt etter Skattefunn-ordningen (skatteloven § 16-40)

Høringsfrist 08.06.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2220 SL MJP/rla

08.04.2005

Høring - forslag om frist for innsendelse av søknad om godkjennelse av FoU-prosjekt etter Skattefunn-ordningen (skatteloven § 16-40)

Siden oppstarten av Skattefunn i 2002 har et stort antall søknader om godkjennelse av FoU-prosjekt blitt sendt inn til Norges forskningsråd på slutten av året. Dette har ført til stor belastning på Skattefunn-sekretariatets saksbehandlingskapasitet, og forlenget saksbehandlingstid. Prosjekt som ikke blir godkjent av forskningsrådet innen utløpet av kalenderåret, vil ikke ha krav på støtte for kostnader som er pådratt i søknadsåret.

Etter anmodning fra Norges forskningsråd fremmer departementet forslag om endring av reglene om Skattefunn. Departementet foreslår at søknad om godkjennelse av Skattefunn-prosjekt som mottas av Norges forskningsråd innen 1. september skal realitetsbehandles innen utløpet av søknadsåret (godkjennelse eller avslag). Søknader som innkommer etter 1. september vil ha lavere prioritet under saksbehandlingen, men vil fortsatt kunne motta Skattefunnstøtte for kostnader på prosjektet pådratt i søknadsåret dersom søknaden godkjennes innen utløpet av året. Departementet antar at forslaget vil medføre en bedre spredning av Skattefunn-søknader utover året. Det vises til vedlagt høringsnotat for en nærmere beskrivelse av forslaget.

Departementet foreslår at ordningen trer i kraft fra og med inntektsåret 2005. Av hensyn til at søknadsfristen er foreslått satt til 1. september, er det nødvendig at næringsdrivende som tar sikte på å søke om godkjennelse av FoU-prosjekt blir informert om regelendringene i tide. Departementet anser det derfor nødvendig med en kortere høringsfrist enn vanlig. Høringsfristen er satt til 8. juni 2005.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør


Ole Todal Jenssen
seniorrådgiver

Bakgrunn

Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning for forsknings- og utviklingskostnader på prosjekt godkjent av Norges forskningsråd. Ordningen innebærer at alle forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) som oppfyller vilkårene i skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift gis rett til skattefradrag.

Norges forskningsråd tar stilling til hvorvidt et FoU-prosjekt er omfattet av Skattefunn. Det vises til Finansdepartementets forskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN) § 16-40-4.

Skattefradragets størrelse beregnes og avgrenses etter nærmere regler i skatteloven § 16-40 og FSFIN § 16-40-6 til § 16-40-9. Kostnadene som inngår i beregningsgrunnlaget for skattefradraget må være godkjent av revisor. Likningsmyndighetene foretar kontroll, og beregner skattefradragets størrelse i det aktuelle inntektsår. Overstiger skattefradraget skattyters utlignede skatt, blir det overskytende beløp utbetalt fra staten.

I skattefradragsgrunnlaget kan skattyter på visse vilkår medta kostnader som er pådratt før prosjektet er godkjent av Norges forskningsråd. FSFIN § 16-40-6 annet ledd siste punktum lyder:

Kostnader pådratt før godkjennelse av prosjekt kommer til fradrag når de er pådratt i det inntektsår godkjennelsen ble gitt

Etter bestemmelsen er tidspunktet for når prosjektet blir godkjent av Norges forskningsråd avgjørende for hvilke kostnader som kan inntas i beregningsgrunnlaget. Det er imidlertid ikke fastsatt noen frist for når søknad om godkjennelse av prosjektet må være sendt inn til Norges forskningsråd (Skattefunn-sekretariatet), eller at den næringsdrivende har krav på å få behandlet søknaden innen utløpet av søknadsåret.

Norges forskningsråd har i brev til Finansdepartementet av 26. juli 2004 vist til at et stort antall søknader blir sendt inn til Skattefunn-sekretariatet på slutten av året. Dette har ført til stor belastning på sekretariatets saksbehandlingskapasitet, og forlenget saksbehandlingstid. Prosjekt som ikke blir godkjent innen utløpet av kalenderåret, vil ikke ha krav på støtte for kostnader som er pådratt i søknadsåret. Dette vil typisk være sene søknader som krever veiledning og/eller bearbeidelse før prosjektet kan godkjennes.

For å unngå at næringsdrivende venter unødig lenge med å sende inn søknad om godkjenning av FoU-prosjekter som allerede er påbegynt, foreslår forskningsrådet en forskriftsendring som innebærer at søknad om godkjenning av FoU-prosjekt må være sendt inn til Skattefunn-sekretariatet innen 1. april for at den næringsdrivende skal kunne kreve støtte som nevnt i FSFIN § 16-40-6 annet ledd siste punktum. Næringsdrivende som søker etter 1. april kan bare ta med kostnader som er pådratt etter at prosjektet er godkjent i beregningsgrunnlaget for Skattefunn-støtte. Målet med den foreslåtte endringen er at søknadene i større grad fordeles ut over året. I tillegg mener forskningsrådet at søkerne vil få et sterkere incentiv til å bli mer strategisk og systematisk i sin FoU-aktivitet. Endringen vil også medføre at Skattefunn harmoniseres med praksis i forskningsrådets øvrige prosjekter og i Innovasjon Norge.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) støtter forslaget fra Norges forskningsråd. I brev av 26. oktober 2004 til Finansdepartementet skriver NHD blant annet at:

”Nærings- og handelsdepartementet vil understreke at en hovedhensikt ved SkatteFUNN-ordningen er at den skal oppleves som en rettighetsbasert, enkel og ubyråkratisk ordning på bedriftenes premisser. Vi har imidlertid stor forståelse for de administrative problemer for Forskningsrådet og Innovasjon Norge som det nåværende regelverket gir opphav til. (…)

Departementet mener at [forslaget fra forskningsrådet] vil kunne bidra til å sikre en effektiv saksbehandling samtidig som dette vanskelig kan oppleves som noe vesentlig inngrep i bedriftenes rettigheter ut i fra ordningens intensjon om å bidra til finansiering av veldefinerte, avgrensede og konkrete utviklingsprosjekter i regi av bedriften selv. Det har vært reist spørsmål om en senere ”cut-off”dato enn 1.4., for eksempel 1.10., ville oppleves som en mindre radikal innstramning og samtidig ivareta krav til administrativ effektivitet i forvaltningen. Vi tror ikke det. Vi deler Forskningsrådets oppfatning om at den foreslåtte endring også vil kunne virke positivt inn på bedriftenes planlegging og gjennomføring av prosjektene gjennom å sikre et veldefinert aktivitets- og utviklingsmål før oppstart, og samtidig redusere faren for kreativ bokføring i ettertid.”

Finansdepartementets vurdering

Finansdepartementet stiller seg positiv til tiltak som kan gi incentiv til at næringsdrivende sender inn søknad om godkjennelse av FoU-prosjekt på et tidlig tidspunkt i prosjektarbeidet. Dette kan bidra til en mer jevn fordeling av søknadene ut over året. Departementet mener imidlertid at flere typer tiltak kan bidra til dette. Under punkt a til c drøftes tre ulike alternativer.

a) ”Retningslinjealternativet”

Det er opplyst fra Norges forskningsråd at 1890 Skattefunn-søknader ble mottatt i perioden 15. til 31. desember 2002. For inntektsårene 2003 og 2004 ble det derfor gitt en ”preliminær” søknadsfrist (1. desember) fra Norges forskningsråd gjennom annonsering i dagspressen og ved annet informasjonsarbeid. Næringsdrivende som søkte innen fristen fikk anledning til å bearbeide mangelfulle søknader, mens mangelfulle søknader innkommet etter 1. desember ble gitt avslag. I perioden 15. til 31. desember 2003 mottok forskningsrådet 775 søknader. I samme periode i 2004 mottok forskningsrådet 779 søknader.

Forskningsrådet har etter departementets oppfatning adgang til å gi retningslinjer for behandling av søknader som kommer inn på slutten av året innenfor visse rammer, begrunnet i administrative forhold og hensynet til likebehandling av søkere. En preliminær frist satt av forskningsrådet gir imidlertid ingen rett for næringsdrivende til å få godkjent søknaden før søknadsårets utløp. Det vil fortsatt være et krav om at søknaden er godkjent innen utløpet av året for at pådratte kostnader på et prosjekt skal kunne inntas i beregningsgrunnlaget for Skattefunn-støtte.

Ett mulig tiltak for å fordele søknader utover året er en modell som bygger på gjeldende praksis. Slike retningslinjer fastsatt av forskningsrådet innebærer at søknader som kommer inn før den preliminære fristen vil få prioritet under saksbehandlingen. En slik modell kan benevnes som ”retningslinjealternativet”. Retningslinjealternativet krever ikke endring av forskriften.

Dette alternativet innebærer at retningslinjene utformes slik at fullstendige søknader som mottas av forskningsrådet innen en fastsatt frist skal realitetsbehandles innen utløpet av kalenderåret (godkjennelse eller avslag). Fullstendige søknader vil ha første prioritet. Annen prioritet vil være næringsdrivende som leverer mangelfulle søknader før søknadsfristen. Slike søknader vil kunne motta veiledning mv. før det eventuelt fattes et vedtak innen utløpet av året. Søknaden være godkjent innen utløpet av året for at pådratte kostnader i søknadsåret kan inntas i beregningsgrunnlaget for Skattefunn-støtte.

Konsekvensen av å sende inn mangelfull søknad, eller innlevering av søknad etter den preliminære fristen, er at den næringsdrivende ikke er sikret å få ferdigbehandlet søknaden innen årsskiftet. Retningslinjealternativet vil etter departementets oppfatning gi incentiv til næringsdrivende om å søke på et tidlig tidspunkt i prosjektprosessen. Dette alternativet innebærer at næringsdrivende som får godkjent søknaden innen utløpet av året vil få støtte for kostnader henført til det aktuelle FoU-prosjekt som er pådratt gjennom hele søknadsåret.

Forskningsrådet setter en frist på bakgrunn av hensynet til å oppnå en forsvarlig og rettferdig saksbehandling. Departementet antar at fristen bør settes mellom 1. oktober og 1. desember.

b) ”Forskriftsalternativet”

Norges forskningsråd foreslår en forskriftsendring som innebærer at næringsdrivende må søke innen 1. april for å ha rett til å ta med kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet i beregningsgrunnlaget for Skattefunn-støtte. Det oppstilles ikke krav om at søknaden må være fullstendig. Dette forslaget kan benevnes som ”forskriftsalternativet”.

Forskriftsalternativet innebærer at det innføres et skille innenfor inntektsåret med hensyn til hvilke kostnader som kan tas med i beregningsgrunnlaget for Skattefunn-støtte. For næringsdrivende som søker etter fristen må skattyter og revisor kontrollere og bekrefte at kostnadene henført til prosjektet ikke er pådratt før godkjennelsen. Det vil typisk være vanskelig å kontrollere tidfesting av lønnskostnader. Kontrollproblemet vil gjelde tilsvarende for ligningsmyndighetenes kontroll.

Forskriftsalternativet vil være enkelt for næringsdrivende å forholde seg til, men vil kunne treffe tilfeldig. Eksempelvis vil prosjekter som starter opp i midten av inntektsåret ikke ha mulighet til å kreve støtte for kostnader som er pådratt før godkjennelsen.

c) ”Blandingsalternativet”

Som et tredje alternativ kan forskriften endres slik at næringsdrivende som søker innen en gitt dato vil ha krav på å få behandlet søknaden innen utløpet av året (godkjennelse eller avslag). Fristen settes eksempelvis til 1. september. Departementet antar at dette gir tilstrekkelig tid til behandling, samt veiledning og bearbeidelse av mangelfulle søknader, innen årsskiftet. Søknader som innkommer etter fristen vil få lavere prioritet under saksbehandlingen, og vil ikke ha krav på å få søknaden behandlet innen utløpet av inntektsåret. Forskningsrådet gis hjemmel til å fastsette retningslinjer for prioritering av søknader som kommer inn etter fristen. Søknader som blir godkjent innen 31. desember vil fortsatt ha krav på støtte for kostnader tilknyttet prosjektet som er pådratt i søknadsåret. ”Blandingsalternativet” er således en kombinasjon mellom retningslinjealternativet og forskriftsalternativet, og gir næringsdrivende et incentiv til å søke om godkjennelse av FoU-prosjekt på et tidlig tidspunkt.

Finansdepartementets forslag

Forskriftsalternativet innebærer at det innføres et skille inne i inntektsåret, noe som medfører administrative og kontrollmessige problemer. Videre vil forskriftsalternativet kunne slå uheldig ut for prosjekter som eksempelvis starter opp i midten av et inntektsår.

Innføring av retningslinjer for prioritering av søknader under forskriftsalternativet og blandingsalternativet gir et incentiv for næringsdrivende til å søke på et tidlig tidspunkt i prosjektprosessen. Søknader som blir godkjent innen utløpet av inntektsåret vil fortsatt ha rett til å innta kostnader på prosjektet som er pådratt i løpet av hele søknadsåret i skattefradragsgrunnlaget. Departementet antar at en forskriftsfestet søknadsfrist i blandingsalternativet, som gir næringsdrivende rett til å få behandlet søknaden innen utløpet av året, ytterligere vil kunne bidra til å spre søknadene utover året. Søknadsfristen i blandingsalternativet (1. september i søknadsåret) vil etter departementets oppfatning gi tilstrekkelig tid for Norges forskningsråd til å behandle søknader som kommer inn før fristen innen årsskiftet, herunder mulighet for veiledning og bearbeidelse av mangelfulle søknader. Blandingsalternativet vil gi en forutsigbar saksbehandling for søkerne, men samtidig være mer fleksibel enn forskriftsalternativet når det gjelder prosjekter som starter opp sent innen inntektsåret.

På denne bakgrunn foreslår departementet at blandingsalternativet innføres i Skattefunn.

Virkningstidspunkt

Departementet foreslår at blandingsalternativet gis virkning fra og med inntektsåret 2005. Det legges til grunn at forskningsrådet gjennom annonsering mv. informerer næringsdrivende om endringene, herunder søknadsfristen for inntektsåret 2005.

Høringsfrist

Departementet mener det er nødvendig å sette høringsfristen til to måneder for at blandingsalternativet skal kunne innføres med virkning fra og med inntektsåret 2005. Høringsuttalelser må være kommet inn til departementet innen 8. juni 2005.

Vedlegg:

Utkast til forskift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14:

§ 16-40-4 nytt tredje ledd skal lyde:

Søknad om godkjennelse av prosjekt som mottas av Norges forskningsråd før 1. september skal realitetsbehandles innen utløpet av søknadsåret. Norges forskningsråd kan gi regler om rekkefølge for behandling av søknader som mottas etter 1. september i søknadsåret.

Norges forskningsråd

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Moderniseringsdepartementet

Skattedirektoratet

Den norske Revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Næringslivets hovedorganisasjon, ved Tore Li

Teknologibedriftenes Landsforening

Småbedriftsforbundet

Abelia

Prosessindustriens Landsforening

Byggenæringens Landsforening

SINTEF

Bedriftsforbundet