Høring – forslag om lovfesting av skattepraksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om lovfesting av skattepraksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.07.2022

Vår ref.: 16/366

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om lovfesting av skattepraksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket.

Etter realisasjonsprinsippet skal en fordel som er innvunnet ved overføring fra andre, tas til inntekt det året da skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen. Skattepraksis har i konkrete typetilfeller åpnet for unntak fra denne hovedregelen ved tidfesting av enkelte tilskudd/omstillingsbidrag og erstatninger i jordbruket. Det har dreid seg om ulike ordninger knyttet til produksjon av kjøtt, egg, melk mv., der det er blitt godkjent at inntektsføringen av en engangsutbetaling kan fordeles til beskatning over flere år eller utsettes til et senere år.

Finansdepartementet mener praksisen er rimelig, og bør videreføres. Dette vil innebære et avvik fra hovedregelen for tidfesting, og bør i så fall skje ved at ordningen gis et tryggere rettsgrunnlag gjennom en lovfesting.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 15. juli 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                  Jan-Ola Larsen
                                                                                  utredningsleder

Vedlegg

Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Grøntprodusentenes samarbeidsråd
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk Landbruksrådgivning
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Økonomiforbundet