Høring – Forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken (FOR-2019-11-18-1546) på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.06.2024

Vår ref.: 24/410

Om høringsforslaget

Departementet foreslår at Husbanken gjennom forsøk kan gjøre avvik fra reglene i forskrift om lån fra Husbanken for startlån. Bakgrunnen for forslaget er Stortingets vedtak om å inkludere startlån i forsøkshjemmelen i forskriften, jf. vedtak 94 til Innst. 2 S (2023-2024) for statsbudsjettet 2024. Nærmere detaljer følger av høringsnotatet.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Målet er at endringene til forskriften skal tre i kraft 1. juli 2024, jf. Stortingets vedtak, og departementet sender forslaget om endringer i forskriften på høring med en frist på seks uker. Høringsfrist er 17. juni 2024.

Høringsuttalelser skal sendes inn elektronisk på regjeringen.no. Nærmere informasjon finner dere her: www.regjeringen.no/id3037285. Her ligger også dette høringsbrevet, høringsnotat, og oversikt over høringsinstanser. Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Marie Brun Landmark (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ingebjørg Fiskum

utredningsleder

Alle departementene

Kommunene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Akademikerne

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

Boligbyggelaget USBL

Boligmentoren
Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Eiendom Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge
Finansforbundet

Finansklagenemda
Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Fredensborg

Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund

Kirkens bymisjon

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)

Kommunenes sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Leieboerforeningen

Norges Bank

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handikapforbund

Norsk Eiendom

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Pensjonistforbundet

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OBOS

Røde kors

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS