Høring – forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift. Forslaget følger opp Stortingets vedtakelse av advokatloven i 2022.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2024

Vår ref.: 23/3782

Høring – forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift. Lov 12. mai 2022 nr. 28 om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven) ble vedtatt av Stortinget 3. mai 2022 og sanksjonert i statsråd 12. mai 2022. Advokatloven er en helt ny profesjonslov med en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater. Loven vil ikke kunne tre i kraft før ny forskrift er vedtatt. Ettersom den nye advokatloven vil føre til noen endringer i rettstilstanden, er det også behov for overgangsregler.

Forslaget til endringer i advokatloven og andre lover er i hovedsak rettelser og videreføring av gjeldende rett. På enkelte områder foreslås det imidlertid realitetsendringer. Dette gjelder først og fremst adgangen til å møte til prøve for Høyesterett.

For at de som berøres av endringene i advokatloven, skal ha mulighet til å innrette seg, foreslår departementet visse overgangsregler. Med advokatloven innføres et nytt krav om at personer i ledelsen i advokatforetak skal ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Det foreslås blant annet at politiattester skal legges frem innen ett år etter ikraftsettingen. Når det gjelder saker som ikke er avsluttet hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Disiplinærnemnden eller Advokatbevillingsnemnden, foreslås det at disse videreføres hos Advokattilsynet og Advokatnemnda.

Forslaget til ny advokatforskrift viderefører i stor grad gjeldende rett. De mest sentrale nye forslagene omhandler organisering av forsikringsadvokater, praksis som vilkår for advokatbevilling, prosedyrekravet, advokatkurset, krav til den utpekte advokaten og prinsipalen, etterutdanning, behandling av klientmidler, arkivhold, overtredelsesgebyr, rett til å drive advokatvirksomhet i Norge fra foretak med hovedsete i en annen EØS‑stat eller Sveits og organisering av Advokattilsynet og Advokatnemnda. Som en følge av at rettsrådsmonopolet oppheves ved ikraftsettingen av advokatloven, er det også foreslått nye bestemmelser om rettslig bistand fra andre enn advokater.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. januar 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen


Ragnhild Oddbjørnsen
departementsrådgiver

Eva Grotnæss Barnholdt
departementsrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Jordskifterettene

Arbeidsretten

Utmarksdomstolen for Finnmark (Utmarksdomstolen)

 

Advokatbevillingsnemnden

Barneverns- og helsenemndene

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Disiplinærnemnden for advokater (Disiplinærnemnden)

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forliksrådene

Husleietvistutvalget

Konkurransetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Namsfogden i Oslo

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT)

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet)

Tilsynsutvalget for dommere

Trygderetten

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Økokrim

 

Fylkeskommunene

Oslo kommune

 

Akademikerne

Amnesty International Norge

Assuranceforeningen Skuld (gjensidig)

Assuranseforeningen Gard – gjensidig

Boligbyggelaget Usbl

Changemaker

Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

Den norske Dommerforening (Dommerforeningen)

Den norske Helsingforskomité

Den norske krigsforsikring for skib gjensidig forening

Den norske Legeforening (Legeforeningen)

Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)

Eiendom Norge

Eika forsikring AS

Equinor Insurance AS

Finans Norge

Finansklagenemnda

Finse forsikring AS

Forbruker Europa

Fremtind forsikring AS

Frende skadeforsikring AS

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Kristiansand

Gatejuristen i Oslo

Gatejuristen i Stavanger

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen i Trondheim 

Gjensidige forsikring ASA

Granne forsikring

Help forsikring AS

Hovedorganisasjonen Virke (Virke)

ICJ-Fagutvalget for dommeres, advokaters og påtalejuristers uavhengighet
     (ICJ-Norge)

If forsikring

Industriforsikring AS

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristenes utdanningssenter (JUS)

Juristforbundet

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jussutdanning AS

KLP skadeforsikring AS

Knif Trygghet forsikring AS

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landkreditt forsikring AS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Ly forsikring ASA

Nordisk skibsrederforening

Nordlys forsikring gjensidig

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Norsk Journalistlag

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Øko-Forum

Norsk Økrimforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Norwegian Hull Club – gjensidig assuranseforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Obos Basale AS

Obos BBL

Oslo forsikring AS

Parat

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Protector forsikring ASA

Redaktørforeningen

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Sentralenheten for Barneverns- og helsenemnda

Skogbrand forsikringsselskap gjensidig

Statkraft forsikring AS

Statnett forsikring AS

Storebrand forsikring AS

Tax Justice Norge

Telenor forsikring AS

Vergeforbundet

Vergeforeningen Følgesvennen 

Watercircles forsikring ASA

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Handelshøgskolen ved
         Universitetet i Stavanger

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI, Oslo

Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder