Høring - Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2023

Vår ref.: 23/3370

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller.

 Om høringsforslaget

En rekke utbyggere over hele landet har i den senere tid utviklet ulike typer boligkjøpsmodeller. Dette er finansielle løsninger som kan bidra til å gjøre det enklere å bli eier av egen bolig. Modellene varierer fra tilbyder til tilbyder. Den vanligste modellen er ulike former for leie til eie-kontrakter. Her inngås det en tidsbegrenset leiekontrakt, hvor leietakeren får en opsjon på å kjøpe boligen på et senere tidspunkt (ofte 3- 5 år). I de fleste av modellene kan boligen kjøpes til prisen boligen hadde ved kontraktinngåelse. I tillegg finnes det kjøpsmodeller som ikke innebærer en rendyrket leieperiode, for eksempel deleie. Deleiemodellene kjennetegnes ved at forbrukeren kjøper deler av boligen fra første dag og eier denne i sameie med tilbyderen. Forbrukeren får en eksklusiv bruksrett til hele boligen, samt en rett til å kjøpe seg opp i den resterende delen av boligen.  

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om eierbegrensninger som i praksis setter begrensninger på hvem som kan tilby boliger med en boligkjøpsmodell, og/eller hvor mange boliger som kan tilbys i ett og samme boligselskap. I høringsnotatet foreslår Kommunal- og distriktsdepartementet endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven som skal legge til rette for at både private og kommunale aktører kan tilby flere boliger med boligkjøpsmodell. Departementet foreslår også blant annet minstekrav til modellene som skal sikre hensynet til forbrukerne.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» på denne siden: www.regjeringen.no/id2986755 . Høringsnotat og oversikt over høringsinstanser ligger også på denne nettsiden.

Høringsfrist er 20. oktober 2023.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Anna Margrethe Hansen Møkkelgjerd, på e-post; anmm@kdd.dep.no eller telefon 97 62 45 69.

 

Med hilsen 

Ingrid Johanne Dahlberg (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

 

 

Anna Margrethe Hansen Møkkelgjerd

seniorrådgiver

 

 

Alle departementene
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene
 
Helsedirektoratet
Husbanken
Husleietvistutvalget
Forbrukertilsynet
Finanstilsynet
Noregs Bank
 
A. Utvik AS
Advokatforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Asker og Bærum Boligbyggelag
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Bate Boligbyggelag
Boligbyggelaget TOBB
Boligbyggelaget USBL
Boligmentoren
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Den norske advokatforening
Direktoratet for byggkvalitet
Distriktssenteret
Eiendom Norge
Eiendomsverdi AS
Fellesorganisasjonen (FO)
Finansforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Fredensborg
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gjøvik Boligstiftelse
Huseierne
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
JM
Juristforbundet
JURK
Juss-Buss
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Jussformidlingen i Bergen
Kommunal Boligadministrasjoners Landsråd
Kirkens Bymisjon
KS - Kommunesektorens organisasjon
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund 
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norsk Eiendom
Odel og Eie
OBOS
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Regelrådet
Røde Kors
Selvaag Bolig
Skattedirektoratet
Statsbygg
Sparebankforeningen i Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
 
NTNU
OsloMet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø