Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (reiseregistreringssystem)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Det foreslås en ny § 5 b om plikt for personer som reiser inn i Norge til å registrere seg i et reiseregistreringssystem. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2020

Vår ref.: 20/6265

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Det foreslås en ny § 5 b om plikt for personer som reiser inn i Norge til å registrere seg i et reiseregistreringssystem. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Forslaget innebærer at det etableres et digitalt reiseregistreringssystem for personer som reiser inn i Norge fra områder som er omfattet av karanteneplikten som er innført i forbindelse med covid-19-pandemien. Det tas sikte på at registreringssystemet er i drift fra januar 2021.

Det pålegges en plikt for den enkelte til å registrere seg før innreise til Norge, herunder registrering av oppholdssted i karantenetiden. Plikten skal i utgangspunktet gjelde alle som reiser inn i landet, med enkelte nærmere angitte unntak. Formålet med registreringen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing, og opplysningene skal derfor kunne utleveres i de tilfeller der det er nødvendig for disse formålene. Personopplysninger skal slettes etter 20 dager.

Fristen for å sende inn høringssvar er 16. desember 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. I lys av den korte høringsfristen og behovet for å kunne vedta endringene raskt, er det særlig viktig at høringssvar sendes inn via dette skjemaet. Høringssvar som sendes til departementets postmottak, vil ikke bli fanget opp i tide.

 

Med hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør
                                                                               Nina Helene Norby
                                                                               seniorrådgiver

Departementene

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstolsadministrasjonen

Etterretningstjenesten

Folkehelseinstituttet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Politidirektoratet (POD)

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sysselmannen på Svalbard

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske dommerforening

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Næringslivets hovedorganisasjon

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Sivilombudsmannen

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Oslomet – storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø