Høring – forslag til endringer i folkeregisterloven mv. for bostedsregistrering av NATO-personell og husstandsmedlemmer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folkeregisterloven og -forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2023

Vår ref.: 21/2233

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folkeregisterloven og -forskriften.

Forslaget innebærer at utenlandsk NATO-personell og husstandsmedlemmer, som ikke er bosatt i Norden, blir registrert som bosatt under sitt opphold i Norge i tråd med hovedregelen om bostedsregistrering.

Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Frist for å sende inn høringssvar er 30. juni 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Ellen Gjemdal  e.f.
lovrådgiver

                                                                       Thomas Oftedahl Næss
                                                                       førstekonsulent

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Datatilsynet
Direktoratet for økonomistyring
Finans Norge (FNO)
Regelrådet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet