Høring - frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

Finansdepartementet sender på høring et forslag om å utvide klagenemndas adgang til å endre sitt eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd. Formålet med forslaget er å styrke de skattepliktiges rettssikkerhet ved at det blir mulig for klagenemndene å endre sin tidligere skattefastsetting i saker hvor dagens femårsfrist har løpt ut.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2023

Vår ref.: 23/1755

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å utvide klagenemndas adgang til å endre sitt eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9 første ledd.

Forslaget går ut på å supplere dagens endringsfrist på fem år etter utgangen av skattleggingsperioden med en frist på seks måneder etter at vedtaket er sendt den skattepliktige. Formålet med forslaget er å styrke de skattepliktiges rettssikkerhet ved at det blir mulig for klagenemndene å endre sin tidligere skattefastsetting i saker hvor dagens femårsfrist har løpt ut.

Høringsinstansene bør vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 10. august 2023. For å gi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Rino S. Lystad  e.f.
fagdirektør

                                                                               Maria Marthins Taaje
                                                                               lovrådgiver

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Økokrimforening (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforumEquinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet