Høring - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven. Forslaget har bakgrunn i EU-direktiv 2019/771.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2021

Vår ref.: 21/3567

Høring - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om endringer i forbrukerkjøpsloven. Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre EU-direktiv 2019/771 i norsk rett. Vi viser til det vedlagte høringsnotatet.

Direktivet som foreslås gjennomført, følger vedlagt i dansk språkversjon. Andre språkversjoner er tilgjengelige her: EUR-Lex - 32019L0771 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Frist for å sende inn høringssvar er 29. september 2021.   

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.  

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Stian Fagernæs
seniorrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Agder tingrett
Hordaland tingrett
Nord-Troms og Senja tingrett
Oslo tingrett
Sør-Rogaland tingrett
Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Statsforvalterne
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Økokrim

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aller Media
ANFO – Annonsørforeningen
Bilimportørenes Landsforening
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Canal Digital kabel-TV
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Egmont Serieforlaget AS
EL & IT Forbundet
Elektronikk Importør Foreningen
Elektronisk Forpost Norge
Elklagenemnda
Energi Norge
Europabevegelsen i Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Forbrukerkontakt Norge
Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kreativt Forum
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsforbundet
Markedsføringsforeningen i Oslo
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft Norge
Nei til EU
Norges AutomobilForbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Industri
Norsk Kennel Klub
Næringslivets Hovedorganisasjon
Post Nord
Posten Norge AS
Schibsted ASA
SMB Norge
Standard Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Strategi- og analyseforeningen
Telenor
Telia Norge AS
Unio
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø