Høring - forslag til endringer i forsvarsloven, vernepliktsforskriften og folketrygdloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forsvarsloven, vernepliktsforskriften og folketrygdloven. Forslagene innebærer å lovfeste Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som tas opp til utdanning på bachelornivå ved Forsvarets høgskole. Videre foreslås det å gjøre endringer i vernepliktsforskriften om godskriving av ordinær tjeneste og pliktmessig avhold, samt folketrygdlovens bestemmelse om yrkesskadedekning for militærpersoner i § 13-8.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.01.2023

Vår ref.: 2020/1599

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) av 12. august 2016 nr. 77, forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) av 16. juni 2017 nr. 779 og lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr. 19.

Forslagene innebærer å lovfeste Forsvarets adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt med personer som tas opp til utdanning på bachelornivå ved Forsvarets høgskole. Videre foreslås det å gjøre endringer i vernepliktsforskriften om godskriving av ordinær tjeneste og pliktmessig avhold, samt folketrygdlovens bestemmelse om yrkesskadedekning for militærpersoner i § 13-8. Endringene som foreslås i folketrygdloven kapittel 13 er utarbeidet i dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som har forvaltningsansvaret for denne delen av folketrygdloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 23.01.2023.

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til rådgiver Mille Charlotte Bruun-Olsen Hauge på miha@fd.dep.no.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Olje- og energidepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kultur – og likestillingsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Finansdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Stortingets ombudsnemd for Forsvaret

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Generaladvokaten

Fellesforbundet

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets seniorforbund

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Institutt for forsvarsstudier

Statens pensjonskasse

NITO

Norges forsvarsforening

Språkrådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø

Den norske advokatforening

Norsk militærjuridisk forening

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Folk og Forsvar

Forsvarsmateriell

Norges offisers- og spesialistforbund

Sivilombudet

Juristforbundet

NOKUT