Høring - forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Høringsfrist: 3. mai 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1658 FM KyK

04.02.2005

Høring – forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Det vises til vedlagte rapport av 2. februar 2005 fra en arbeidsgruppe som har vurdert enkelte endringer i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Arbeidsgruppen ble opprettet av Finansdepartementet for å vurdere enkelte endringer i de nevnte lover, blant annet som følge av innspill fra representanter fra finansnæringen. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kredittilsynet.

Det bes om merknader fra høringsinstansene innen 3. mai 2005. Høringsmerknader bes også sendt elektronisk til: postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Øystein Løining
avdelingsdirektør

Rapport av 2. februar 2005 fra arbeidsgruppen
Vedlegg 1: Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven
Vedlegg 2: Brev fra Kredittilsynet 16. november 2004

Advokatfirmaet Schjødt
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Banklovkommisjonen
Bergens Næringsråd
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Rederiforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattebetalerforeningen
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund