Høring - forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet, jf. skatteloven § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets forskrift til skatteloven §§ 2-1-1 flg

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.08.2022

Vår ref.: 22/2980

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet, jf. skatteloven § 2-1 tiende ledd og Finansdepartementets forskrift til skatteloven §§ 2-1-1 flg.

Departementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt opphold beregnes innenfor hvert inntektsår. Det foreslås også at vurderingen om arbeidsoppholdet «hovedsakelig» finner sted utenfor andre staters territorium, skal foretas innenfor hvert inntektsår.

I tillegg foreslår departementet at lønnsinntekter i form av opsjonsfordeler i arbeidsforhold ikke lenger skal omfattes av ettårsregelen.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 10. august 2022. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Martin Børresen  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                       Linda Bragstad
                                                                       seniorskattejurist

Vedlegg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Rederiforbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Økokrimforening (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforumEquinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Forskergruppe skatt og avgift
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. Institutt for offentlig rett
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet