Høring - forslag til endringer i skatteloven § 6-41 mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av skatteloven § 6-41 samt ny § 6-41-6, ny § 6-41-7 og ny § 6-41-8 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.07.2023

Vår ref.: 20/7418

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av skatteloven § 6-41 samt ny § 6-41-6, ny § 6-41-7 og ny § 6-41-8 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN).

Forslaget innebærer at det ved anvendelsen av rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41 annet ledd skal beregnes et renteelement av kostnader ved finansiell leasing for leieavtaler som må balanseføres etter Norsk Regnskapsstandard (NRS) 14 Leieavtaler, og at det må beregnes et renteelement knyttet til slike avtaler som er i tråd med denne regnskapsstandarden. Finansdepartementet foreslår videre regulering av tilpasningsmulighet gjennom såkalt «rentekamuflering» og regulering av tilpasningsmulighet gjennom bruk av konsernbidrag.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 12. juli 2023. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Kari Alice Frønsdal e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Benedikte Frøseth
                                                                          rådgiver

Vedlegg

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske kredittopplysningsbyråers forening
Dun & bradstreet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
IKT-Norge
Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp
Verdipapirfondenes forening
Energi Norge
Norsk Eiendom
Norsk olje og gass