Høring - forslag til endringer i valgforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til enkelte endringer i valgforskriften på høring. Departementet foreslår en endring som gir adgang til å benytte elektronisk underskrift på listeforslag. Videre foreslår departementet enkelte endringer i utformingen av stemmesedlene for at de skal bli bedre tilpasset maskinell opptelling. I høringsnotatet foreslår departementet også å fastsette to forskrifter om gjennomføring av valg til fylkesting i fylkene som skal deles og valg til kommunestyrer i kommuner som skal deles med virkning fra 1. januar 2024. Forskriftene skal slå fast at valgene skal gjennomføres som om delingene allerede er gjennomført.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.09.2022

Vår ref.: 22/5683

Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om gjennomføring av valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i valgforskriften. Departementet foreslår en endring som gir adgang til å benytte elektronisk underskrift på listeforslag, og at ved slik underskrift skal systemet Valgdirektoratet stiller til rådighet benyttes. Videre foreslår departementet enkelte endringer i utformingen av stemmesedlene for at de skal bli bedre tilpasset maskinell opptelling.

I høringsnotatet foreslår departementet også å fastsette to forskrifter om gjennomføring av valg til fylkesting i fylkene som skal deles og valg til kommunestyrer i kommuner som skal deles med virkning fra 1. januar 2024. Forskriftene skal slå fast at valgene skal gjennomføres som om delingene allerede er gjennomført. 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Høringsfristen er 20. september 2022.

Med hilsen

Marie Svendsen Mjøsund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Cathrine Sørlie
seniorrådgiver

Departementene
Fylkeskommunene
Kommunene
Statsforvalterne

Arkivverket
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Norges forskningsråd
Norsk ressursbank for demokrati og mennesrettigheter
Partilovnemnda
Skattedirektoratet
Statens Kartverk
Statistisk sentralbyrå
Sysselmesteren på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg
Sivilombudet
Longyearbyen lokalstyre
Den norske kirke
Likestillingssenteret
Posten Norge AS
By- og Regionforskningsinstituttet NIBR
Den Norske Advokatforening
Den norske Helsingforskomité
Elevorganisasjonen
Faglig Forum for Formannskapssekretærer
Forum for kontroll og tilsyn
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
IKT-Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for Samfunnsforskning
KS - Kommunesektorens organisasjon
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
MIRA-senteret
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Journalistlag
Norsk Kommunedirektørforum
Norsk pensjonistforbund
Norsk studentorganisasjon
Rådet for et aldersvennlig Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Senter for likestilling
Unge funksjonshemmede
Valgforum
Alliansen - Alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Demokratene
Folkets parti FNB
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Kristelig folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske parti
Partiet De Kristne
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre