Høring - Forslag til endringer i vannforskriften

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2023

Vår ref.: 23/2632

Klima- og miljødepartementet (KLD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som gjennomfører direktiv 2006/60/EF (vanndirektivet) i norsk rett.

KLD foreslår flere endringer i forskriften. KLD foreslår for det første endringer i vannforskriften § 12, som er en sentral bestemmelse i forskriften. § 12 tillater nye inngrep og aktiviteter i en vannforekomst selv om dette medfører at miljømålene i forskriften ikke nås eller at tilstandene forringes, dersom visse vilkår er oppfylt.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har ved flere anledninger anført at deler av den norske bestemmelsen ikke gjenspeiler ordlyden i vanndirektivet i tilstrekkelig grad. Dette ble sist tatt opp i det årlige møtet mellom ESA og norske myndigheter («pakkemøte») som fant sted 27.- 28. oktober 2022. I et oppfølgingsbrev til norske myndigheter 15. desember 2022 ber ESA om informasjon om status i saken. KLD foreslår at bestemmelsen i vannforskriften § 12 endres slik at den ligger nærmere ordlyden i direktivet.

Ifølge vannforskriften § 28 skal høringsperioden for planprogram, foreløpig oversikt over hovedutfordringer i vannregionen og utkast til oppdatert vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram være minst tre måneder. Høringsperioden ble i 2018 endret fra seks til tre måneder etter innspill fra flere berørte aktører som mente at tidligere høringsperiode på seks måneder var for lang. Dette var også et innspill fra flere medlemsland under evalueringen (Fitness Check) av vanndirektivet. På tross av innspillene fra flere medlemsland ble ikke vanndirektivets krav til høringsperiode endret fra seks til tre måneder. KLD foreslår på denne bakgrunn at høringsperioden i vannforskriften endres tilbake til seks måneder, som påkrevd etter direktivet. KLD foreslår videre at høringen av oppdatert plan skal skje senest 18 måneder før ny planperiode begynner. Forslaget er basert på erfaringene fra de to foregående planprosessene, og drøfting med vannregionmyndighetene som er prosessledere. Videre foreslås forenklinger i § 29 som vil tillate fylkestingene, direktoratene og departementene å bruke den nødvendige tid til arbeidet med oppdateringen.

KLD viser videre til at Miljødirektoratet i dag har anledning til å endre de detaljerte tekniske vedleggene Va (Klassifisering – interkalibrerte grenseverdier for fastsettelse av miljøtilstand) og VIII (Miljøkvalitetsstandarder for miljøgifter i vannforekomster). KLD mener det er hensiktsmessig at Miljødirektoratet også får anledning til å endre det detaljerte tekniske vedlegget IX (Kjemisk tilstand for grunnvann: terskel- og vendepunktverdier).  

KLD foreslår videre ny vannregioninndeling ifm. med ny fylkesinndeling fra 2024, som innebærer endringer i vannforskriften vedlegg 1. I vedlegg I er det videre oppdaget to mindre feil som bør rettes opp.

Endringsforslagene er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat. Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft fra og med 1. januar 2024.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan høringssvar, med referanse 23/2632, sendes til postmottak@kld.dep.no.

Frist for å sende høringssvar er tirsdag 21. november.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter, eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

Alle fylkeskommuner
Alle kommuner
Alle statsforvaltere
Direktoratet for mineralforvaltning
Energi Norge
Fiskeridirektoratet
Jernbanedirektoratet
KS
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Naturvernforbundet
NHO
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges geologiske undersøkelser
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norsk Friluftsliv
Norsk Industri
Norsk Vann
NVE
Sabima
Sametinget
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Statens vegvesen
WWF Verdens naturfond

Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet