Høring - forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskriften). Lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trådte i kraft 1. januar 2023. Samtidig med ikrafttredelsen ble tidligere voldsoffererstatningslov og voldsoffererstatningsforskrift opphevet. I ny voldserstatningsforskrift foreslås å gi nærmere regler om saksbehandlingen av søknader om voldserstatning, oppnevning av sakkyndige, godtgjøring av advokater, ettergivelse av forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder i voldserstatningssaker mens vedkommende soner fengselsstraff, og erstatning til barn som har opplevd vold mot en nærstående og som ikke har krav på erstatning etter alminnelig erstatningsrett. Når det gjelder forslaget om at det ikke skal løpe forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder under soning, er dette en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak vedtak nr. 589, 30. mai 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2023

Vår ref.: 23/4020

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift til voldserstatningsloven (voldserstatningsforskrifta).

Lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trådte i kraft 1. januar 2023. Samtidig med ikrafttredelsen ble tidligere voldsoffererstatningslov og voldsoffererstatningsforskrift opphevet.

Vedlagt følger utkast til høringsnotat om ny voldserstatningsforskrift. Forskriften gir nærmere regler om saksbehandlingen av søknader om voldserstatning, oppnevning av sakkyndige, godtgjøring av advokater, ettergivelse av forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder i voldserstatningssaker mens vedkommende soner fengselsstraff, og erstatning til barn som har opplevd vold mot en nærstående og som ikke har krav på erstatning etter alminnelig erstatningsrett. Når det gjelder forslaget om at det ikke skal løpe forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder under soning, er dette en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak vedtak nr. 589, 30. mai 2022.

Kompetansen til å gi forskrift er delegert til Justis- og beredskapsdepartementet ved kongelig resolusjon 1. september 2023 nr. 1386 og kongelig resolusjon 17. juni 2022 nr. 1050.

Høringen er åpen for alle. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er tirsdag 31. oktober 2023. Høringsfristen settes såpass kort da forskriften etter planen skal tre i kraft 1. januar 2024.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Heid Iren Haugerud
fagdirektør
                                                                            Åshild Tveit Arnstorp
                                                                            departementsrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Generaladvokaten

Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Erstatningsnemda for voldsofre
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norsk pasientskadeerstatning
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens barnehus
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statsforvalterne
Statsadvokatene
Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag
Sysselmesteren på Svalbard

Advokatforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Fellesorganisasjonen
Foreldrenettverk mot mobbing
Gatejuristen
Hovedsammenslutningene for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene (LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, FNO, Hovedorganisasjonen Virke, KS og Spekter)
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
JussBuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for PTSD
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nok. Norge
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norges Politilederlag
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Personskadeforbundet LTN
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Pro senteret
Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
Rettspolitisk forening
ROSA
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
Støttesenter for kriminalitetsutsatte
Voksne for Barn
WayBack
Yrkesskadeforsikringsforeningen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen