Høring Forslag til forskriftsendringer Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2019

Vår ref.: 19/1829

Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven.

Forslaget innebærer at fravær for deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B kan anses som dokumentert fravær, og dermed kan unntas reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole. Nærmere bestemt vil unntakene gjelde fravær for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane, samt andre og tredje del av sikkerhetskurs på veg, jf. forskrift 1. oktober 2004 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.(trafikkopplæringsforskriften).

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2640157

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt i listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 7. juni 2019.

 

Med hilsen 


Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                                             Andreas Rakli
                                                                                            seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
 • Alle landets kommuner
 • Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Departementene
 • Elevorganisasjonen
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • FUG
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmennene 
 • Høgskolene
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kompetanse Norge
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NHO - Næringslivets hovedorganisasjon
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon,  forskning og utdanning
 • Norges handikapforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
 • Norsk Lektorlag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Redd Barna
 • Riksrevisjonen
 • Røde Kors
 • Rådgiverforum Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statens vegvesen, Vegdirektoratet
 • Statped
 • Steinerskoleforbundet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trafikkforum
 • Trygg Trafikk
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universiteter
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Videregående skoler godkjent etter friskoleloven
 • Vitenskapelige høgskoler
 • YS