Høring - forslag til midlertidig lov om midlertidig forskriftshjemmel om tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig lov om midlertidig forskriftshjemmel om tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.04.2022

Vår ref.: 22/1084

Høring - forslag til midlertidig lov om midlertidig forskriftshjemmel om tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til en midlertidig lov om midlertidig forskriftshjemmel om tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

I høringsnotatet foreslås det at det vedtas en midlertidig forskriftshjemmel som gir Kongen hjemmel til å gjeninnføre de midlertidige reglene om fjernmøter, fjernavhør, delvis skriftlig behandling og rådslagning og avstemning i fjernmøte i fylkesnemnda, som i dag følger av midlertidig lov 22. desember 2022 nr. 150 om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven har varighet til 1. juli 2022.

I og med at smittesituasjonen i tiden fremover er usikker, foreslås det at det innføres en midlertidig forskriftshjemmel som vil gi Kongen adgang til å fastsette midlertidige saksbehandlingsregler for fylkesnemnda. Bestemmelsene som omfattes av den foreslåtte forskriftshjemmelen fremgår i dag av den midlertidige loven §§ 2-4. Bestemmelsene vil bare kunne benyttes dersom det er nødvendig som følge av utbrudd av covid-19. Forskriften foreslås å gjelde for et begrenset tidsrom og ikke lenger enn fire måneder av gangen.

Departementet foreslår at den midlertidige loven med den midlertidige forskriftshjemmelen skal gjelde frem til 1. januar 2024. 

Frist for å avgi høringssvar er 18. april 2022. Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatet kan rettes til:

Kristiane Falkanger Traaseth, telefon 22 24 25 69 eller epost kft@bfd.dep.no.

Med hilsen

Mette Kristin Solum (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Kristiane Falkanger Traaseth

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Alle landets statsforvaltere

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

KS

Sentralenheten for fylkesnemndene

Statens Helsetilsyn

Alta kommune

Bergen kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Flekkefjord kommune

Gjesdal kommune

Hamar kommune

Harstad kommune

Hurdal kommune

Kristiansand kommune

Kongsberg kommune

Larvik kommune

Molde kommune

Orkland kommune

Oslo kommune

Porsanger kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Sandnes kommune

Sokndal kommune

Stad kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Sunnfjord kommune

Tinn kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tønsberg kommune

Årdal kommune

Landets regionale helseforetak

Barneombudet

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Domstoladministrasjonen

Fellesorganisasjonen (FO)

Juristforbundet

Norsk institusjon for menneskerettigheter

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Redd Barna

Blå Kors

SOS-barnebyer

Actis

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Forbundet mot rusgift

Foreningen for human narkotikapolitikk

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk sykepleierforbund

proLAR

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO