Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften) og forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2022

Vår ref.: 22/1689

Høringsbrev

Vår ref.: 22/1689

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften) og forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften).

Under utbruddet av covid-19 er det vedtatt midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften for å legge til rette for tilstrekkelig legebemanning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Endringene åpner for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin kan tilsettes i vikariat med varighet mer enn ett år og motta trygderefusjon. Unntakene opphører 1. juli 2022.

Det er forventet at både pandemien, sesonginfluensa og høye ankomsttall av personer fordrevet fra Ukraina vil medføre en ekstra belastning på helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Den totale belastningen på tjenesten kan potensielt bli svært stor. Flere kommuner er allerede i en presset situasjon. Det foreslås derfor å forlenge unntakene frem til og med 31. desember 2022.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. mai 2022.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på regjeringen.no under Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften - regjeringen.no . Her kan man registrere se, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

Med hilsen

 

Marianne Skjerven-Martinsen (e.f.)                            Magnus Tufte Jenseg

ekspedisjonssjef                                                            seniorrådgiver                       

 

ACOS AS

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Bioteknologirådet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Frambu

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesråd for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge

Infodoc

Innovasjon Norge

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for samfunnsforskning

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets statsforvaltere

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

Munn- og halskreftforeningen

MS – forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Parkinsonforbund

Norsk Biotekforum

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk gynekologisk forening

Norsk helsenett SF

Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANAKE

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortoptister forening

NUPI

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Parat

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Rådet for legeetikk

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

SINTEF Helse

Sivilombudet

Spekter

Spiseforstyrrelsesforeningen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statstjenestemannsforbundet

Stoffskifteforbundet

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Sysselmester på Svalbard

Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO

Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vestlandske Blindeforbund

Virke

Visma

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)