Høring - Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2004

Miljøverndepartementet sender 15.09.04 ut på høring ny forvaltningsforskrift om rovvilt.

Målet med forskriften er å sikre økt forutsigbarhet og økt lokal innflytelse i forvaltningen, samtidig som overlevelsen til rovviltartene ikke skal trues.

Det er også et mål å legge til rette for tilpasninger som kan redusere risikoen for rovviltangrep på husdyr og tamrein.