Høring - Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402923-/OEH

15.09.04

Forslag til ny forskrift om forvaltning av rovvilt - høring

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til ny og samordnet forskrift om forvaltning av rovvilt. Forskriften, som har hjemmel i viltloven, skal etter planen tre i kraft 1. april 2005. Høringen er en direkte oppfølging av Stortingets behandling av rovviltmeldingen.

Stortinget fastsatte gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004), rammene for en ny rovviltpolitikk. Målet med de foreslåtte endringene er å sikre økt forutsigbarhet og økt lokal innflytelse i forvaltningen samtidig som overlevelsen til rovviltartene ikke skal trues. Det er også et mål å legge til rette for tilpasninger som kan redusere risikoen for rovviltangrep på husdyr og tamrein.

Det skal opprettes 8 regionale rovviltnemnder som skal ha hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt innenfor hver sin region. Nemndene skal oppnevnes av Miljøverndepartementet blant representanter fra Fylkestinget og Sametinget, og får ansvaret for å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt, ansvaret for forebyggende og konfliktdempende virkemidler i regionen, og ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimene for rovvilt i regionen innenfor rammen av fastsatte bestandsmål for hver art. Sekretariatet for rovviltnemnden vil bli lagt til et fylkesmannsembete innenfor regionen. Det forutsettes at rovviltnemnden skal utvikle gode rutiner for kommunikasjon og samarbeid med både organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn innenfor sin region. Slikt samarbeid vil være viktig både i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplaner og i den løpende forvaltningen.

Stortinget har avgrenset et særskilt forvaltningsområde for ynglende ulv i Oslo, Østfold, og deler av Akershus og Hedmark. Videre har Stortinget fastsatt mål for antall årlige ynglinger av hver rovviltart for hele landet. Disse bestandsmålene er 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv, 15 ynglinger av bjørn og 3 ynglinger av ulv. For ulv har Stortinget forutsatt at revirområder som også ligger i Sverige kommer i tillegg. For kongeørn skal bestanden opprettholdes med 850-1200 par i hele landet.

Bestandsmål for regionene og forvaltningsplaner

For artene gaupe, jerv og bjørn innebærer forslagets § 4 en fordeling av antall årlige ynglinger på hver region. Prinsippene som er lagt til grunn for fordelingen fremgår av kommentarene til § 4. Summen av bestandsmålene for en rovviltart i de enkelte regioner skal tilsvare det samlede nasjonale bestandsmål for arten som er vedtatt av Stortinget. Dersom høringsinstansene ønsker et annet antall årlige ynglinger av en art i en region enn de som er foreslått, vil bestandsmålet for en eller flere andre regioner måtte endres tilsvarende. Det må derfor i høringssvaret legges vekt på å gi en god begrunnelse for eventuelle slike endringsforslag. Departementet vil, etter at høringen er gjennomført og før endelig fastsetting av de nasjonale bestandsmålene i hver region, drøfte forslagene med de regionale rovviltnemndene.

Etter forslagets § 6 skal rovviltnemnden i hver region utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. Denne planen skal danne grunnlaget for rovviltnemndens og fylkesmennenes forvaltning av rovvilt i regionen, samt fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltnemndene skal også, med utgangspunkt i den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler for å sikre en samordnet virkemiddelbruk som gir lavest mulige tap av husdyr og tamrein.

Lisensjakt og jakttider

Når denne forskrift trer i kraft vil det formelt være adgang til å etablere lisensjakt på gaupe, jerv, bjørn og ulv i alle deler av landet, jf forslagets § 10. Forskriften angir vilkårene for at slik lisensjakt kan iverksettes.

Det foreslås å fastsette jakttider for lisensjakt på gaupe, jerv, bjørn og ulv og kvotejakt på gaupe gjennom denne forskriften, jf. forslagets §§ 10 og 11. Det er lagt opp til samme jakttid for hele landet for hver art.

For gaupe foreslås jaktstart 15. februar og jaktslutt 15. april. Det foreslås at periodene for kvote- og lisensjakt på gaupe er sammenfallende. Forslaget til jakttid tar utgangspunkt i at det på den ene siden er nødvendig med tilstrekkelig tid til å fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlag fra sporregistreringer samme vinter, mens det på den andre siden er behov for en effektiv utnyttelse av jakttiden med snøforhold og sporsnø.

For bjørn foreslås jaktstart 1. september og jaktslutt 15. oktober. Dette forslaget tar etter departementets vurdering tilstrekkelig hensyn til friluftsliv og andre aktiviteter i utmark, samtidig som skadefellingstillatelser rettet mot enkeltindivider kan benyttes i perioden i forkant av lisensjaktperioden dersom alvorlige skadetilfeller skulle oppstå.

For ulv og jerv foreslås jaktstart 1. oktober og jaktslutt 15. februar. Forslaget tar hensyn til prinsippet om yngletidsfredning. For jerv foreslås at lisensjakt skal kunne foregå uavhengig av grunneiers jaktrett slik det har vært praktisert tidligere. Det samme gjelder for ulv i perioden fra 1. januar til 15. februar. Av hensyn til samordning med annen storviltjakt som foregår i perioden før jul, foreslås at lisensjakt på ulv i denne perioden skal være avhengig av grunneiers tillatelse.

Skadefelling av kongeørn

Departementet har funnet det hensiktsmessig å inkludere forvaltningen av kongeørn i denne forskriften, jf. forslagets § 12. Dette innebærer at reglene om skadefelling av kongeørn tas ut av Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade m.v., fastsatt med hjemmel i viltloven § 14.

Miljøverndepartementet ber høringsinstansene om å sende sine svar til departementet senest innen 15. desember 2004. Departementet oppfordrer høringspartene til å gi mest mulig konkrete merknader og forslag med henvisning til den enkelte paragraf i forskrift og i kommentarer til forskrift.

Med hilsen

Pål Vidar Sollie (e.f.)
avdelingsdirektør

Øivind Holm
seniorrådgiver

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg: Adresseliste
Forskrift om forvaltning av rovvilt
Kommentarer til forskrift

Vedlegg 1

Adresseliste

Alpha-gruppen

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo

Departementene

Det Kgl. Selskap for Norges Vel, P.b. 115, 2026 Skjetten

Fellesaksjonen for ulv, v/Ener Borg, Konvallvn 34, 0875 Oslo

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, PB 40, 7701 Steinkjer

Foreningen våre rovdyr, P.b. 195, 2151 Årnes

Fremtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24 G, 0177 Oslo

Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo

Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge, P.b. 6803 St. Olavsgt. 11, 0165 Oslo

Grunneiernes Frittstående Organisasjon, P.b. 8070 4675 Kristiansand

Kommunene

Kommunenes sentralforbund, P.b. 1378 Vika 0114 Oslo

Mattilsynet, Ullevålsvn. 76, 0454 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo

Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo

Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo

Norges Birøkterlag

Norges Bondekvinnelag

Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo

Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru

Norges Miljøvernforbund, P.b. 539, 5806 Bergen

Norges Naturvernforbund,P.b. 342 Sentrum, 0101 Oslo

Norges Skogeierforbund, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo

Norges Velforbund, Pottemakerveien 8, 0954 Oslo

Norsk Almenningsforbund, v/Rune O. Brenna, Egerom, 2330 Vallset

Norsk Biologiforening, P.b. 1066 Blindern, 0316 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Norsk Kennel Klub

Norsk Ornitologisk Forening, Sandgt. 30 b, 7012 Trondheim

Norsk samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning, Arild Strand, 1890 Rakkestad

Norsk Zoologisk Forening, P.b. 102 Blindern, 0314 Oslo

Norske Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø

Norske Samers Riksforbund, P.b. 9521 Kautokeino

Norskog, Lilleakerveien 31, 0283 Oslo

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, 7491 Trondheim

Politidirektoratet, Henrik Ibsensgt. 10, P.b. 8051 Dep., 0031 Oslo

Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta

SABIMA, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo

Samenes landsforbund, Kirkemo, 9826 SIRMA

Samenes Naturressursutvalg – Goahetegearret – P.b. 11, 9735 Kàràsjohka

Sametinget, Boks 144, 9735 Karasjok

Statskog, Th. Sommerschieldsgt.5, 7800 Namsos

Utmarkskommunenes sammenslutning, P.b. 471 Sentrum, 0105 Oslo

Verdens Naturfond, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo

Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland, 2881 Aust Torpa

Økokrim,C.J. Hambros plass 2B, P.b. 8193 Dep., 0034 Oslo

Kopi:

Naturvårdsverket

Miljödepartementet i Sverige

(oppdatert 01.12.04)