Høring - Forvaltningsplan for Barentshavet - Utredning av konsekvenser av ytre påvirkning

Utkast til program for hvordan man skal utrede konsekvensene av aktiviteter som pågår utenfor Barentshavet for å bidra til et fullstendig bilde av hvilke påvirkninger miljøet her utsettes for. Høringsfrist 31. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

lign=left>

2002/1690- F/LeL

4. mai 2003

Ark:

Høring – Program for utredning av konsekvenser av ytre påvirkning – grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet

Som en oppfølging av Stortingsmelding nr 12 (2001 – 2002) Rent og rikt hav har regjeringen startet et arbeid med å utvikle en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Et viktig grunnlag for dette arbeidet er å utrede konsekvensene av alle aktiviteter som påvirker Barentshavet. Vedlagt er et utkast til program for hvordan man skal utrede konsekvensene av aktiviteter som pågår utenfor Barentshavet for å bidra til et fullstendig bilde av hvilke påvirkninger miljøet her utsettes for. Dette omtales som ”ytre påvirkning” og omfatter bl.a. klimaendringer og forurens­ninger fra andre land og havområder. Utkastet er utarbeidet av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern, Riksantikvaren og Havforskningsinstituttet. Miljøverndepartementet ber om at høringsinstansenes synspunkter på utkastet sendes Norsk Polarinstitutt innen 31. mai 2003.

Havmiljøet påvirkes av mange typer menneskelig aktivitet som foregår i havområdene, bl. a. petroleumsvirksomhet, fiskeri og skipstrafikk. I tillegg kan landbaserte aktiviteter og aktiviteter i andre deler av verden påvirke miljøet i norske havområder, f.eks. gjennom utslipp av miljøgifter som transporteres nordover med luft- og havstrømmer, utslipp av klimagasser som kan gi endret klima eller innførsel av fremmede arter via ballastvann. For å sikre miljøkvaliteten og ressursgrunnlaget, og også for å muliggjøre sameksistens mellom ulike næringer, er det viktig å se forvaltningen av ulike sektorer i sammenheng. I Stortingsmeldingen Rent og rikt hav, St. meld. nr. 12 (2001-2002), lanserte regjeringen helhetlige forvaltningsplaner som et verktøy i en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av våre havområder. Arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet er et første skritt i denne retning. Målsetningen med en slik plan er, som beskrevet i det politiske grunnlaget for regjeringen, Sem-erklæringen, ”å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling”.

Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet skal basere seg på utredninger av konsekvenser av aktiviteter som kan påvirke miljøtilstanden, ressursgrunnlaget og/eller mulighetene for å utøve annen næringsaktivitet i havområdet. I praksis gjennomføres dette ved fire delutredninger som skal analysere konsekvensene av ulike aktiviteter og påvirkninger:

  1. Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet.
  2. Utredning av konsekvenser av fiskeri og havbruk i området Lofoten – Barentshavet.
  3. Utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten – Barentshavet.
  4. Utredning av konsekvenser av ytre påvirkning. Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet.

Programmet for utredningen av konsekvenser av petroleumsvirksomhet har tidligere vært gjenstand for høring og er nå vedtatt av Olje- og energidepartementet. Fiskeridepartementet gjennomfører for tiden en høring av programmene for utredning av henholdsvis fiskeri/havbruk og skipstrafikk.

I denne høringen ber vi om høringsinstansenes syn på vedlagte utkast til program for utredningen av ytre påvirkning. Utkastet er utarbeidet av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern, Riksantikvaren og Havforskningsinstituttet. Vi ber om at høringsinstansenes synspunkter på utkastet sendes Norsk Polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø, innen 31. mai 2003.

Høringsinstansene vil også bli invitert til å delta på høringsmøter i perioden frem til 31. mai 2003. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om tid og sted for slike møter.

Med hilsen

Med hilsen

Vedlegg 1

Inger Glad Stokland e.f.
ekspedisjonssjef

Per W. Schive
avdelingsdirektør

Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

Forslag til utredningsprogram

Mars 2003

Last ned dokumentet (pdf - 160 Kb)

INNHOLD

1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Nærmere om helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet . . . 4
1.2 Formål med og forutsetninger for utredningsarbeidet . . . . . ..5
1.3 Geografisk avgrensning av utredningene . . . . . . . . . . . . . . . ..6
1.4 Avgrensning mot andre sektorutredninger . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Organisering og tidsplan for utredningsarbeidet . . . . . . . . . . .7
1.6 Oppfølging av resultatene fra utredningen . . . . . . . . . . . . . . ..8
2 METODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..9
2.1 Scenarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Konsekvenser av aktivitetene – felles konsekvensvariable . . 10
2.3 Felles datagrunnlag og beskrivelse av nåsituasjonen . . . . . . . 11
2.4 Generelt om utvalg av arter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Håndtering av usikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..12
3 KLIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 FORURENSNING FRA KILDER UTENFOR NORSK DEL AV BARENTSHAVET . 14
4.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Persistente organiske miljøgifter og tungmetaller . . . . . . . . . .18
4.3 Radioaktiv forurensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5 PETROLEUMSAKTIVITET UTENFOR NORSK DEL AV BARENTSHAVET . . . . . . .19
5.1 Petroleumsvirksomhet i Nordsjøen - Norskehavet . . . . . . . . . 19
5.2 Russisk petroleumsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2.2 Samarbeid med russiske myndigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
5.2.3 Scenarier og konsekvensanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..21
6 INTRODUSERTE ARTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7 PÅVIRKNING PÅ TREKKENDE ARTER . . . . . . . . . . . . . 22
8 SYNERGIEFFEKTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
9 KUNNSKAPSMANGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER . . . . . . . . . . . . . 23

Institusjon

Adresse

Postadresse

Direktoratet for naturforvaltning

Tungasletta 2

7485 Trondheim

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 Oslo

Fiskeridirektoratet

Postboks 185 Sentrum

5804 Bergen

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 Oslo

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen

Kystdirektoratet

Serviceboks 2

0151 Ålesund

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148, Dep

0033 Oslo

Oljedirektoratet

Postboks 600

4003 Stavanger

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034 Oslo

Sametinget

Postboks 144

9730 Karasjok

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

Sjøfartsdirektoratet

Postboks 8123, Dep

0032 Oslo

Statens forurensningstilsyn

Postboks 8100 Dep

0032 Oslo

Statens Strålevern

Postboks 55

1332 Østerås

Utenriksdepartementet

Postboks 8114, Dep

0032 Oslo

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9800 Vadsø

Fiskeridirektoratet, Region Finnmark

Postboks 403

9811 Vadsø

Fiskeridirektoratet, Region Nordland

Sjøgata 1

8006 Bodø

Fiskeridirektoratet, Region Troms

Strandg 5/7 B

9008 Tromsø

Fylkesmannen i Finnmark

Statens Hus

9815 Vadsø

Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002 Bodø

Fylkesmannen i Troms

Strandvegen 13

9291 Tromsø

Kystverket, 5. distrikt

9750 Honningsvåg

Landsdelsutvalget for Nord-Norge

Sjøgata 3

8002 Bodø

Lofotrådet

Postboks 406

8370 Leknes

Nordland fylkeskommune

Prinsensgt. 100

8021 Bodø

Sysselmannen på Svalbard

9170 Longyearbyen

Troms fylkeskommune

Postboks 25

9001 Tromsø

Vest-Finnmark regionråd

Coastcare

Postboks 64

8310 Kablevåg

Eksportutvalget for fisk

Strandvn 106

9291 Tromsø

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Postboks 5471, Majorstua

0305 Oslo

Greenpeace Norge

Postboks 6803

0130 Oslo

Høge Nord Alliansen

Postboks 123

8390 Reine

Miljøstiftelsen Bellona

Postboks 2141 Grünerløkka

0505 Oslo

Natur og Ungdom

Postboks 4783 Sofienberg

0506 Oslo

Naturvernforbundet i Finnmark

Postboks 1176

9504 Alta

Naturvernforbundet i Nordland

Postboks 1447

8602 Mo i Rana

Naturvernforbundet i Troms

Pb. 924 Sentrum,

9259 Tromsø

Nordland fiskarlag

Pb. 103

8001 Bodø

Norges Fiskarlag

Pisrsenteret

7462 Trondheim

Norges Kystfiskarlag

8380 Ramberg

Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 Bergen

Norges Naturvernforbund

Postboks 342 Sentrum

0101 Oslo

Norges Rederforbund

Norges Råfisklag

Stortorget 2

9291 Tromsø

Norsk ornitologisk forening

Sandgt. 30 B

7012 Trondheim

Norsk Zoologisk Forening,

Postboks 102 Blindern

0314 OSLO

FHL Havbruk

Pb 1214, Pirsenteret

7462 Trondheim

Norske Samers Riksforbund

9520 Kautokeino

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Postboks 639, Sentrum

7406 Trondheim

Norske Trålerrederiers Forening

Røyseg. 15,

6003 Ålesund

Oljeindustriens Landsforening

Pb 1949, Vika

0125 Oslo

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Postboks 6784

0130 OSLO

Samarbeidsrådet for fylkesfiskarlagene i Norges Råfisklags distrikt

v/ Nordland fylkesfiskarlag

Postboks 103

8001 Bodø

Troms fiskarfylking

Postboks 59

9251 Tromsø

WWF Verdens Naturfond

Postboks 6784 St. Olavs pl.

0130 Oslo

Akvaplan-Niva A/S

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

Fiskeriforskning, Norsk institutt for

Fiskeri- og havbruksforskning AS

9291 Tromsø

Meteorologisk Institutt

Pb. 43 Blindern,

0313 Oslo

NIBR Avd. Nord-Norge

Postboks 1271

9505 Alta

NILU, avd.ktr. Polarmiljøsenteret

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

NINA avd. For arktisk økologi

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

Nordlandsforskning

Mørkvedtråkket 30

8049 Bodø

Norges Fiskerihøgskole

9037 Tromsø

Norsk Polarinstitutt

Polarmiljøsenteret

9296 Tromsø

NORUT

Samfunnsforskning AS

9291 Tromsø

Sami Instituhtta

9520 Gouvdageaidnu

Svanhovd miljøsenter

9925 Svanvik

Universtitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Alstadhaug kommune

T Kveldulvsonsgt. 27/29/31

8800 Sandnessjøen

Andøy kommune

Rådhuset

8480 Andenes

Ballangen kommune

Postboks 44

8546 Ballangen

Bindal kommune

7980 Terråk

Bodø kommune

Postboks 319

8001 Bodø

Brønnøy kommune

Siverts Nielsensgt 24

8900 Brønnøysund

Bø kommune

Rådhuset

8475 Straumsjøen

Dønna kommune

8820 Dønna

Evenes kommune

Postboks 43

8539 Bogen i Ofoten

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Flakstad kommune

Postboks 154

8388 Ramberg

Gildeskål kommune

Postboks 70

8140 Inndyr

Hadsel kommune

8450 Stokmarknes

Hamarøy kommune

Oppeid

8294 Hamarøy

Harstad kommune

Intern drift

9479 Harstad

Herøy kommune

8850 Herøy

Leirfjord kommune

8890 Leirfjord

Lurøy kommune

8766 Lurøy

Lødingen kommune

Postboks 83

8551 Lødingen

Meløy kommune

Postboks 214

8150 Ørnes

Moskenes kommune

Postboks 53

8390 Reine

Narvik kommune

Postboks 64

8501 Narvik

Nesna kommune

8700 NBesna

Rana kommune

Rådhusplassen

8622 Mo i Rana

Rødøy kommune

Postboks 93

8185 Vågaholmen

Røst kommune

8064 Røst

Skjerstad kommune

8100 Misvær

Sortland kommune

Postboks 117

8401 Sortland

Steigen kommune

Postboks 13

8281 Leinesfjord

Sømna kommune

8920 Sømna

Sørfold kommune

8226 Straumen

Tjeldsund kommune

9444 Hol i Tjeldsund

Træna kommune

8770 Træna

Tysfjord kommune

Postboks 100

8591 Kjøpsvik

Vega kommune

8980 Vega

Vestvågøy kommune

Storgt. 37

8370 Leknes

Vevelstad kommune

Værøy kommune

Postboks 2523

8063 Værøy

Vågan kommune

Storgt. 29

8305 Svolvær

Øksnes kommune

Postboks 33

8439 Myre

Balsfjord kommune

Rådhusgt. 11

9050 Storsteinnes

Berg kommune

9385 Skaland

Bjarkøy kommune

Nergårdshavn

9426 Bjarkøy

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 Brøstadbotn

Gratangen kommune

Årstein

9470 Gratangen

Harstad kommune

Hans Egedesgt. 14

9479 Harstad

Ibestad kommune

Kommunehuset

9450 Hamnvik

Karlsøy kommune

9130 Hansnes

Kvæfjord kommune

Bygdeveien 26

9475 Borkenes

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Kåfjord kommune

Øvreveien 2

9146 Olderdalen

Lavangen kommune

9465 Tennevoll

Lenvik kommune

Postboks 12

9305 Finnsnes

Lyngen kommune

Postboks 73

9069 Lyngseidet

Nordreisa kommune

9080 Storslett

Salangen kommune

Postboks 203

9355 Sjøvegan

Skjervøy kommune

Postboks 145

9189 Skjervøy

Skånland kommune

Postboks 128

9439 Evenskjer

Storfjord kommune

9046 Oteren

Sørreisa kommune

Storveien 20

9310 Sørreisa

Torsken kommune

9380 Gryllefjord

Tranøy kommune

9304 Vangsvik

Tromsø kommune

Rådhuset

9299 Tromsø

Alta kommune

Postboks 1403

9506 Alta

Berlevåg kommune

Postboks 98

9981 Berlevåg

Båtsfjord kommune

9990 Båtsfjord

Gamvik kommune

Postboks 174

9770 Mehamn

Hammerfest kommune

Postboks 105

9601 Hammerfest

Hasvik kommune

Postboks 43

9593 Beivikbotn

Kvalsund kommune

9620 Kvalsund

Lebesby kommune

Postboks 38

9790 Kjøllefjord

Loppa kommune

9550 Øksfjord

Måsøy kommune

Torget 1

9690 Havøysund

Nesseby kommune

Postboks 40

9840 Varangerbotn

Nordkapp kommune

Postboks 403

9750 Honningsvåg

Porsanger kommune

9712 Lakselv

Sør-Varanger kommune

Postboks 406

9915 Kirkenes

Tana kommune

9845 Tana

Vadsø kommune

Postboks 614

9811 Vadsø

Vardø kommune

Postboks 292

9952 Vardø

Meteorologisk Institutt

Pb. 43 Blindern,

0313 Oslo

Norges Geologiske Undersøkelser

7491 Trondheim