Høring - fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre en tidsperiode for hvor lenge tap på kundefordringer mellom nærstående selskap kan stå uoppgjort før tapsavskjæringsregelen for ordinære fordringer kommer til anvendelse.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.08.2024

Vår ref.: 24/1346

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre en tidsperiode for hvor lenge tap på kundefordringer mellom nærstående selskap kan stå uoppgjort før tapsavskjæringsregelen for ordinære fordringer kommer til anvendelse. Tidsperioden foreslås satt til 12 måneder. Det foreslås en tilsvarende tidsperiode på hvor lenge kundefordringer mellom nærstående kan stå ubetalt uten bortfall av adgangen til å tapsføre merverdiavgift. For skatt foreslås det også innført en tilsvarende tidsperiode for rentefordringer. Forslagene gjennomføres ved endringer i merverdiavgiftsloven § 4-7, merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 og skattelovforskriften § 6-2-2.

Videre foreslås en presisering av forskriftene til skatteloven og merverdiavgiftsloven om når en fordring er å anse som endelig konstatert tapt. Forslaget gjennomføres ved endringer i skattelovforskriften § 6-2-1 og merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l. som ikke allerede står på høringslisten.

Høringsfristen er 5. august 2024. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Kari Alice Frønsdal
avdelingsdirektør

                                                                                               Jørgen Winsnes
                                                                                               lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Offshore Norge
Oljeskattekontoret
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Skatteforsk – Centre for Tax Research
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund