Høring – garantiordninger ved konkurs i forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadeforsikring

I samråd med Finansdepartementet sender Justis- og beredskapsdepartementet med dette på høring forslag til endringer i finansforetakslovens regler om garantiordningen for skadeforsikring, yrkesskadeforsikringsloven, finansforetaksforskriften og forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn, samt andre alternative forslag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.05.2023

Vår ref.: 23/1019

I samråd med Finansdepartementet sender Justis- og beredskapsdepartementet med dette på høring forslag til endringer i finansforetakslovens regler om garantiordningen for skadeforsikring, yrkesskadeforsikringsloven, finansforetaksforskriften og forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn, samt andre alternative forslag. Forslagene har som formål å sikre skadelidte dekning når et forsikringsforetak hjemmehørende i en annen EØS-stat som selger yrkesskadeforsikring utenom filial her i riket, går konkurs.

I høringsnotatet skisseres følgende alternative løsninger:

a. en utvidelse av yrkesskadeforsikringslovens dekning gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen

b. en utvidelse av garantiordningen for skadeforsikring i finansforetaksloven, med ulike avgrensninger

c. en endring av yrkesskadeforsikringsloven slik at arbeidsgivere pålegges å tegne yrkesskadeforsikring i et forsikringsforetak som dekkes av en garantiordning

d. en omlegging av garantiordningen for skadeforsikring til en fondsbasert ordning, i motsetning til dagens ordning der midler kalles inn fra medlemmene i etterkant.

Høringsnotatets primære forslag er at medlemsplikten i garantiordningen for skadeforsikring etter finansforetaksloven utvides til å omfatte forsikringsforetak i annen EØS-stat som selger skadeforsikring utenom filial (alternativ b), men begrenset til  yrkesskadeforsikring.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de ulike alternativene og hvilket av disse som gir den beste løsningen.

Høringsfristen er 30. mai 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

 

Stian Fagernæs
lovrådgiver
                                                                               John André Nebb Ek
                                                                               rådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukertilsynet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Trygderetten

Økokrim

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Befalets fellesorganisasjon

Coop Norge SA

Den norske Aktuarforening

Den norske Forsikringsforening

Den norske Legeforening

Den norske Revisorforening

Econa

Fagforbundet

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemda

Forbrukerrådet

Fremtind Forsikring

Frende Forsikring

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjensidige forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

If Skadeforsikring

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Knif Trygghet Forsikring

KS

Landkreditt Forsikring

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Ly Forsikring

Nemi Forsikring

Norges Bondelag

Norges Interne Revisorers Forening

Norges Veteranforbund for internasjonale Operasjoner (NVIO)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Sykepleieforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Personskadeforbundet LTN

Protector Forsikring

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Skattebetalerforeningen

SMB Norge

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Storebrand forsikring

Tryg Forsikring

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Vestlandsforsikring

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Økonomiforbundet

 

Handelshøyskolen BI

Handelshøgskolen Nord

Høgskulen på Vestlandet

Norges Handelshøyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø