Høring - gjennomføring i norsk rett av euroforordningen om betalinger over landegrensene

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring i norsk rett av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til forordning (EU) 2019/518.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.05.2022

Vår ref.: 19/1695

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring i norsk rett av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til forordning (EU) 2019/518.

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 924/2009 som i dag er gjennomført ved inkorporasjon i finansavtaleloven § 9 tredje ledd, og i ny finansavtalelov § 1-11 første ledd bokstav a. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen har som formål å utjevne forskjellene i gebyrer for grensekryssende betalinger i euro med gebyrer for tilsvarende innenlandske betalinger. Det innføres opplysningsplikter ved valutakonvertering.

Forordning (EU) 2019/518 har blitt opphevet ved forordning (EU) 2021/1230, som er en kodifiseringsforordning. Den nye forordningen erstatter forordning (EF) 924/2009 og tilhørende endringsrettsakter med én ny, konsolidert forordning. Forordningen endrer ikke innholdet i rettsaktene den erstatter, og har som formål å skape en enklere oversikt over regelverket. Forordning (EU) 2021/1230 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Forordning (EU) 2019/518 er i høringsnotatet foreslått gjennomført ved henvisning, ved endring i inkorporasjonsbestemmelsen som gjennomfører forordning (EF) nr. 924/2009. Ev. innlemmelse av den nye kodifiseringsforordningen (forordning (EU) 2021/1230) i EØS-avtalen, vil kunne erstatte behovet for å innlemme forordning (EU) 2019/518 i EØS-avtalen, siden den er opphevet. Dersom denne forordningen ekskluderes fra innlemmelse, og kun forordning (EU) 2021/1230 tas inn i EØS-avtalen, vil sistnevnte forordning være den som gjennomføres i den foreslåtte endringen av ny finansavtalelov § 1-11 første ledd bokstav a. Bestemmelsens første ledd bokstav a vil da lyde:

§ 1-11.Gjennomføring av EØS-regelverk
(1) Følgende rettsakter gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XII, protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig:

a) EØS-avtalen vedlegg XII nr. 3 (forordning (EU) 2021/1230 om betalinger på tvers av landegrensene i Unionen)

Videre foreslår departementet at henvisningen til forordning (EF) nr. 924/2009 i bestemmelsens annet ledd oppdateres. Annet ledd vil da lyde:

2) Kongen kan i forskrift fastsette regler om at forordning (EU) 2021/1230 også skal gjelde for annen valuta, samt nærmere regler om forordningenes krav til tvisteløsning i klageorgan.

Forordning (EU) 2019/518 og forordning (EU) 2021/1230 følger vedlagt i sin helhet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 19. mai 2022.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloite AS
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
EVRY
Equinor
Felleskjøpet Agri SA
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Norges Forskningsråd
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
(tidl. Telemark)
Høgskolen på vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Knowledge Group AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KPMG AS
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Jurnalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet