Høringer

Høring- Gjenopptakelseskommisjonens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å gi Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Forslaget skal sikre Gjenopptakelseskommisjonen hjemmelsgrunnlag for å innhente opplysninger i Folkeregisteret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Departementet foreslår at slik hjemmel inntas i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven). Uten en slik hjemmel vil ikke kommisjonen kunne innhente opplysninger som kan være sentrale når den skal utrede og vurdere saker.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.10.2023

Vår ref.: 23/3694

Høring- Gjenopptakelseskommisjonens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å gi Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Forslaget skal sikre Gjenopptakelseskommisjonen hjemmelsgrunnlag for å innhente opplysninger i Folkeregisteret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Departementet foreslår at slik hjemmel inntas i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven). Uten en slik hjemmel vil ikke kommisjonen kunne innhente opplysninger som kan være sentrale når den skal utrede og vurdere saker.

Høringsfristen er 17. oktober 2023. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.  Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ellen-Sofie Terland
avdelingsdirektør

Ane Skuggevik Slotnes
rådgiver

Departementene


Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Gjenopptakelseskommisjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Personvernnemda

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Tingrettene

 

Den norske advokatforeningen

Den norske dommerforening

Norges juristforbund

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø