Høring - Grunnrenteskatt på havbruk

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2023

Vår ref.: 22/4989

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023.

Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret og innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent. Reglene foreslås utformet slik at bare de største aktørene vil betale grunnrenteskatt. Det skjer ved at det foreslås et bunnfradrag på mellom 4 000 og 5 000 tonn, tilsvarende henholdsvis 54 og 67,5 mill. kroner. Bunnfradraget vil gjelde alle aktører. Det foreslås videre at skatten utformes som en kontantstrømskatt, det vil si at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de opptjenes eller pådras. En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenteinntekten.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 4. januar 2023. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Ingrid Rasmussen e.f.
avdelingsdirektør                     

                                                                               Thomas Klev
                                                                                fagsjef

Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniserings-departementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Fellesforbundet
Finans Norge (FNO)
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nettverk fjord- og kystkommuner
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Sjømatråd
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norsk Industri
Norsk nærings- og nytelsesmiddel-arbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OsloMet
Regelrådet
Regnskap Norge
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Tolldirektoratet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Univeristetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Fylkeskommunene