Høring - Høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutviking

Forskrift om midler til bygdeutvikling. M-1/2005 Midler til bygdeutvikling 2005 - tildeling på fylkesnivå. Fastsatt 24. januar 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2004

Vår ref.:

RAMMER

Høringsbrev


Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200400406-/KOR

27.10.04

Høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutviking

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har utarbeidet forslag til forskrift om midler til bygdeutvikling (BU). Forskriften sendes med dette på høring.

Eventuelle merknader bes sendt departementet innen 6. desember 2004. Det oppfordres til å sende kommentarene elektronisk som et word-dokument til LMDs postmottak: postmottak@lmd.dep.no og merket saksnr. 2004 00406. Det tas sikte på å at endelig forskrift blir vedtatt og gjort gjeldende fra 1. januar 2005.

Forslag til forskrift er også lagt ut på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside: http://odin.dep.no/ld/norsk/aktuelt/hoeringssaker

Innledning

LMDs forslag til forskrift erstatter følgende forskrifter:

  • Forskrift 3. februar 2004 nr. 362 om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Fylkesmannen
  • Forskrift 3. februar 2004 nr. 353 om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå ved Innovasjon Norge.
  • Forskrift 22. desember 1999 nr. 1558 om midler til bygdeutvikling - tildeling på sentralt nivå

Bakgrunnen for forslaget

I tilknytning til Landbruk Pluss-satsingen har LMD sett behovet for en mer samordnet og målrettet satsing innenfor landbruksrelatert næringsutvikling (jf. St.prp. nr. 66 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 (2004-2005)). Ut fra dette er det igangsatt et utviklingsprosjekt med følgende sentrale elementer:

  • Utarbeiding av en nasjonal strategi for landbrukstilknyttet næringsutvikling.
  • Modernisering av BU-ordningen og overføring av forvaltningsansvar til regionalt nivå.
  • Utarbeiding av regionale strategier for landbrukstilknyttet næringsutvikling

Den overordnede målsettingen med prosjektet er å oppnå økt lønnsomhet i den landbruksrelaterte næringsvirksomheten gjennom nyskaping og markedsorientering.

Den nasjonale strategien vil representere overbygningen for LMDs midler til næringsutvikling inkl. verdiskapingsprogrammene, og skal bidra til en klarere styringsmodell for bruk av midler til landbruksrelatert næringsutvikling. Den nasjonale strategien vil på denne måten konkretisere ideene i Landbruk Pluss, og vil danne et viktig grunnlag for videre politikk- og virkemiddelutforming.

En viktig intensjon ved omleggingen av de fylkesvise BU-midlene er å ta bort en del beskrankninger og i større grad overlate til det regionale nivå å prioritere de gode prosjektene. På bakgrunn av dette har Fylkesmannsembetene fått ansvaret for å koordinere utviklingen av regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling. De regionale strategiene skal utarbeides gjennom samarbeid i det regionale partnerskap og strategiene skal legges til grunn ved forvaltningen av de fylkesvise BU-midlene.

Ved utforming av forslag til ny BU-forskrift har departementet lagt vekt på hensynet til forenkling og økt regionalt handlingsrom. Forskriften er derfor i størst mulig grad begrenset til å omfatte få tilskudd som regnes som enkeltvedtak, regler som gir mottakeren rettskrav eller trekker opp rettslige rammer for forvaltningens skjønnsutøvelse samt prosedyreregler som private kan påberope seg og som det medfører ugyldighetsvirkninger å bryte. Forslaget er for øvrig basert på de føringer som er gitt i St.prp. nr. 66 (2003-2004).

Departementet tar sikte på at øvrige føringer knyttet til forvaltningens saksbehandling og forvaltning av midler heretter vil bli gitt gjennom tildelingsbrev og/eller retningslinjer. Dette vil blant annet omfatte rammer og føringer som vil ligge i den nasjonale strategien for landbruksrelatert næringsutvikling som nå er under utarbeidelse.

Departementets merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget

§ 1. Formål

Forslagets § 1 angir forskriftens formål. Bestemmelsen foreslås i tråd med ordlyden i avtalepartenes målformulering for bygdeutviklingsmidlene jf. St.prp. nr. 66 (2003-2004.

§ 2. Virkeområde

Forslaget innebærer ingen endring i realitetene i forhold til dagens regelverk.

§ 3. Tilskuddsforvalter

Det foreslås å benytte begrepet tilskuddsforvalter om det organ som har ansvaret for at midlene forvaltes i tråd med regelverket.

For midler som forvaltes regionalt foreslås at tilskuddsforvalter er Fylkesmannen eller enhetsfylket. Enhetsfylker kjennetegnes ved at fylkeskommunen er integrert med Fylkesmannen slik at oppgavene løses i et felles regionalt organ. Tilskuddsforvalter vil være departementets regionale hovedkontakt og skal ha ansvaret for å fordele de regionale BU-midlene internt i fylket. Tilskuddsforvalter skal, som i gjeldende regelverk, ha ansvaret for å forvalte midler til tilretteleggingstiltak. Dersom det er lagt inn i den regionale strategien, kan tilskuddsforvalter delegere ansvaret for tilretteleggingstiltakene til kommunen. Når det gjelder midler til bedriftstiltak, skal tilskuddsforvalter delegere ansvaret for forvaltningen til Innovasjon Norge. I praksis vil det være Innovasjon Norges distriktskontorer som forestår forvaltningen av disse midlene i henhold til den regionale strategien og innenfor rammene av den nasjonale strategien.

Når det gjelder midler som forvaltes sentralt, er tilskuddsforvalter, som i gjeldende regelverk, dvs. Innovasjon Norge.

§ 4. Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå

Forslaget til forskrift § 4 gir en oversikt over de ordninger som tilskuddsforvalter kan gi tilskudd til og rammene for tilskuddets størrelse.

Det skilles mellom midler som forvaltes regionalt og midler som forvaltes sentralt. For både de regionale og de sentrale midlene er dagens ordninger i all hovedsak videreført.

Midler som forvaltes regionalt:

Et viktig mål med omleggingen av BU-ordningen er å optimalisere utviklingsmidlenes nyskapingseffekt. Ettersom behovet for investeringer og utviklingstiltak framover vil være vel så store i det tradisjonelle landbruket som innenfor nye næringer skal det, i henhold tilt St.prp 66 (2003-2004), kunne prioriteres gode prosjekter på tvers av det som kan kalles ”det tradisjonelle jordbruket” og nye næringer. Dette skillet er derfor foreslått fjernet i høringsutkastet. På grunn av melk- og storfesektorens store betydning og det investeringsbehovet som knytter seg til sektoren spesielt, er det over jordbruksavtalen øremerket midler over BU-ordningen til et eget melk- og storfeprogram. Denne satsingen er imidlertid ikke spesifikt synliggjort i forskriften, fordi bruk av midler i dette programmet vil falle inn under de tiltaksgruppene som går inn i § 4 første ledd nr. 1 t.o.m. 7.

De største endringene i forhold til dagens regelverk er at alle maksimaltak for tilskudd i form av kronebeløp fjernes, og at tilskuddsprosenten på tilskudd til investeringer økes fra 20 til 30 % av godkjent kostnadsoverslag.

Bestemmelsens første ledd nr. 7, åpner for at det i ”særlige tilfeller” kan igangsettes andre tiltak enn de som framkommer av nr. 1 t.o.m. 6. Bakgrunnen for at det åpnes for at midler kan nyttes til annet enn det som fremgår av bestemmelsens nr. 1 t.o.m. 6 er at man, i tråd med formålet med omleggingen av BU-regelverket for øvrig, ønsker å gi økt handlingsrom regionalt. Særlige tilfeller kan eksempelvis være tiltak som anses som spesielt viktig for regionen i henhold til den regionale strategien.

Innenfor de rammene bestemmelsens første og andre ledd trekker opp er prioritering av bruk av midler mellom de ulike ordningene fylkenes ansvar.

Midler som forvaltes sentralt

§ 4 tredje ledd omhandler midler som forvaltes sentralt. Tilskuddsforvalter kan, i tråd med forskriftens formål, gi tilskudd til tiltak med inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag. Forslaget er i tråd med gjeldende regelverk på dette punkt.

§ 5. Generelle vilkår

Forslaget til § 5 omhandler vilkår knyttet til tilskudd etter § 4. Vilkår etter første ledd gjelder midler som forvaltes sentralt og regionalt.

Bestemmelsens annet ledd angir hva en søknad på midler som forvaltes regionalt skal inneholde, mens bestemmelsens tredje ledd angir tilsvarende for midler som forvaltes sentralt.

Når det gjelder bestemmelsens fjerde og femte ledd, retter de seg mot investeringer generelt og investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. Det er ikke foreslått materielle endringer i forhold til gjeldende regelverk.

§ 6. Administrasjon

Ansvaret for forvaltning av de regionale BU-midlene er tillagt Fylkesmannen eller enhetsfylket jf. merknadene til § 3 over. Det faktum at tilskuddsforvalter skal tildele midler videre til Innovasjon Norge innebærer at tilskuddsforvalter må utarbeide oppdragsbrev og føre tilsvarende kontroll jf. også økonomireglementets bestemmelser. Ettersom Innovasjon Norge, i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge § 6, ikke er underlagt forvaltningslovens regler, vil imidlertid ikke Fylkesmannen ha anledning til å omgjøre vedtak truffet av Innovasjon Norge.

§ 7. Dispensasjon

Departementet mener det er viktig å ha mulighet til å kunne dispensere fra forskriften, og foreslår således i § 7 at departementet i ”særlige tilfeller” kan foreta en slik dispensasjon. Som eksempler på hva departementet mener kan være særlige tilfeller, nevnes forsøkene med forvaltning av bygdeutviklingsmidler i regi av regionrådene i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Kommunene i dette forsøket har forvaltningsansvaret for Fylkesmannens og Innovasjon Norges midler til bygdeutvikling.

§ 8. Opplysningsplikt og kontroll

Forslagets § 8 omhandler opplysningsplikt og kontroll. For at tilskuddsforvalter skal ha et best mulig grunnlag for å vurdere om det skal gis tilskudd til et tiltak og om tilskuddene nyttes i samsvar med forutsetningene, plikter søker å gi tilskuddsforvalter de opplysninger tilskuddforvalter krever. Det er imidlertid kun opplysninger som er nødvendige for at tilskuddsforvalter skal kunne gjøre diss vurderingene søker plikter å skaffe til veie. Tilskuddsforvalter kan i denne forbindelse foreta stedlig kontroll, kontroll av regnskap etc.

§ 9. Tilbakebetaling

I forslaget til § 9 foreslås det at midler tildelt i medhold av forskriften skal kunne kreves helt eller delvis tilbake dersom søkeren har gitt uriktige opplysninger eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de forutsetninger som er satt for tildelingen. Bestemmelsen er i tråd med gjeldende regelverk.

I bestemmelsens annet ledd foreslås regler som angir i hvilken grad tilskuddsforvalter har rett til å kreve forsinkelsesrente av midler som kreves tilbake. Det skilles mellom de tilfeller hvor mottakeren har vært i god tro og ikke. Dersom mottakeren har vært i ” aktsom god tro”, mener departementet at det vil være rimelig å kreve forsinkelsesrenter fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet har kommet frem til mottakeren. I den grad mottakeren ikke har vært i ”aktsom god tro”, mener departementet at det ikke er urimelig at forsinkelsesrente kan kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet.

§10. Klage

Dagens todelte klagesystem er foreslått videreført i forskriftsforslaget. Dette innebærer at forvaltningslovens alminnelige regler om klage vil gjelde for vedtak truffet av Fylkesmannen eller kommunen.

Som nevnt er ikke Innovasjon Norge omfattet av forvaltningslovens regler. Vedtak fattet av Innovasjon Norges eller deres distriktskontorer vil avgjøres av Innovasjon Norges klagenemnd.

Departementet vil utrede mulighetene for å opprette en samlet klageordning for BU-midlene, da dette etter departementets mening p.t. fremstår som den beste løsningen med tanke på en helhetlig forvaltning.

§ 11. Ikrafttredelse

Departementet tar sikte på ikrafttredelse fra 01.01.2005. Fra samme tid oppheves gjeldende regelverk.

Vedlegg:
Utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling.

Med hilsen

Anne Marie Glosli e.f
avdelingsdirektør

 

Kristin Orlund
rådgiver