Høring - høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10  

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.07.2022

Vår ref.: 19/2294

Finansdepartementet vedtok i mai 2021 en rekke endringer i hvitvaskingsforskriften som følge av krav i EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843). I etterkant av fastsettelsen har Finanstilsynet avdekket behov for å justere ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd om når det er krav til å gjennomføre forsterkede kundetiltak i forbindelse med høyrisikoland, for å sikre at denne er i tråd med direktivets krav. Finanstilsynet har i den forbindelse utarbeidet et høringsnotat, som departementet nå sender på høring. I høringsnotatet foreslås det å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 4. juli 2022.

For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Barne- og familiedepartementet
Caritas Norge
Den norske advokatforening
Den Norske Blockchainforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Eiendom Norge
EVRY
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunalbanken AS
Konkurransetilsynet
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Økrimforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Plan International Norge
Redd Barna
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke Inkasso
ØKOKRIM
Økonomiforbundet