Høring - Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til tre endringer i ny barnevernslov på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.12.2022

Vår ref.: 22/3040

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til tre endringer i ny barnevernslov på høring:

  1. Formidling av opplysninger mellom barnevernstjenestene i ulike kommuner

Også ansatte i barnevernstjenestene er omfattet av den generelle meldeplikten til barnevernstjenesten, jf. barnevernloven § 6-4 og § 13-2 i ny barnevernslov. Samtidig har departementet lagt til grunn at barneverntjenestene har et ansvar for å varsle hverandre som går lenger enn det som følger av den generelle meldeplikten. Departementet foreslår i høringsnotatet å lovfeste en plikt for barneverntjenestene til å varsle barnevernstjenesten i en annen kommune dersom barnet blir vurdert å ha behov for videre oppfølging av denne barneverntjenesten. Ved den foreslåtte endringen vil barnevernstjenesten sitt ansvar for å varsle andre barneverntjenester gå direkte frem av loven.

  1. Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn

Barnevernsloven gjelder i utgangspunktet for barn som er født. Det er likevel lagt til grunn at det ikke er noe i veien for at barneverntjenesten inngår samarbeid med foreldrene også før barnet er født.

Departementet er samtidig kjent med at det er en viss usikkerhet knyttet til registrering og lagring av meldinger og opplysninger om gravide og ufødte barn. Departementet foreslår derfor at adgangen til å behandle nødvendige personopplysninger i slike saker presiseres i ny barnevernslov. Forslaget utvider ikke barnevernets ansvar for det ufødte liv utover dagens praksis, og barnevernstjenesten er avhengig av samtykke for å åpne en undersøkelsessak og for å sette i verk tiltak rettet mot gravide.

  1. Krav om politiattest

Krav om politiattest er et viktig virkemiddel for å forebygge overgrep mot barn og for å bidra til at mindreårige blir tatt hånd om av skikkede personer. Departementet foreslår en ny bestemmelse som presiserer at eiere av privat barneverninstitusjon skal legge frem politiattest dersom de skal arbeide eller oppholde seg på institusjonen. Kravet om at eier av privat barneverninstitusjon skal legge frem politiattest fremgår i dag av forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven § 2 annet ledd, men departementet mener det er behov for en tydeligere forankring i loven.

  1. Om høringen

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Høringsfrist er 5. desember 2022.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatet kan rettes til:

Christian Henningsen, cfh@bfd.dep.no, tlf. 918 17 620 (formidling av opplysninger mellom barnevernstjenestene i ulike kommuner).

Morten Stender, mss@bfd.dep.no, tlf. 476 36 926 (ufødt liv).

Ragnhild Gjersøyen, rab@bfd.dep,no, tlf. 930 04 676 (krav til politiattest).

Med hilsen

 

Mette K. Solum (e.f.)

avdelingsdirektør                                             Christian F. R. Henningsen

                                                                             Utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere - BAR

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (Frk)

Frelsesarmeen

Forum for barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

KS

Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Lærernes Yrkesforbund

Løvemammaene

Mental Helse Ungdom

MiRA ressurssenter fsakenjor kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Press – Redd Barna Ungdom

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stendi

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)