Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.02.2020

Vår ref.: 19/4863

Høring av rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe. Se vedlegg.

I Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge varslet regjeringen at den ville utrede hensiktsmessige mekanismer for særfinansiering av utsatte studietilbud og fagområder, jf. omtale i kap. 3.6 – 3.9. Som oppfølging av stortingsmeldingen ble det i november 2018 nedsatt en ekspertgruppe ledet av professor Einar Lie, med mandat til å utrede dette spørsmålet. Gruppen avla sin rapport til Kunnskapsdepartementet den 16. september 2019. 

Høringsinstansene bes med dette om å vurdere ekspertgruppens analyser og anbefalinger.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2671024. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert. Høringsfristen er 7. februar 2020.Med hilsen

Anne Line Wold (e.f.) 
ekspedisjonssjef                                                               Vidar Grøtta
                                                                                             seniorrådgiver                                                                                                                     
                                                           

 • Abelia
 • Innovasjon Norge
 • Norce
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kompetanse Norge
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nord universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Norges Dansehøyskole
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Akademikerforbundet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk tjenestemannslag
 • Parat
 • Samfunnsviterne
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Forsvarets høgskole
 • Norsk studentorganisasjon
 • Politihøgskolen
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • UNINETT AS
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Kjeller
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Kompetanse Norge
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arkeologisk museum i Stavanger
 • Senter for grunnforskning
 • Chr. Michelsens Institutt
 • Senter for klimaforskning
 • Det norske nobelinstitutt
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forskningsparkene
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • PRIO - Institutt for fredsforskning
 • Institutt for samfunnsforskning
 • International Research Institute of Stavanger AS
 • Kunnskapssenter for utdanning
 • Møreforskning
 • Nasjonalmuseet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordlandsforskning
 • Norsk folkemuseum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norsk lokalhistorisk institutt
 • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
 • Ruralis
 • Norsk skogmuseum
 • Northern Research Institute
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Riksarkivet
 • Senter for studier av Holocaust og  livssynsminoriteter
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Kifo
 • Telemarksforskning
 • Transportøkonomisk institutt
 • Vestlandsforsking
 • Østlandsforskning
 • Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Den norske opera og ballett
 • Den norske UNESCO-kommisjonen
 • Elevorganisasjonen
 • Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • DOGA
 • Sametinget
 • Statlig spesialpedagogisk tjeneste
 • Stiklestad nasjonale kultursenter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektbedriftene
 • Finans Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • KS
 • Akademikerne
 • Norges Juristforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Stat
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Norges offiserforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Noregs Mållag
 • Skolelederforbundet
 • Gyldendal
 • Aschehoug
 • Kulturrådet
 • Kulturetaten Oslo kommune
 • Nationalteathret
 • Den Nationale scene
 • Riksteatret
 • Statsautoriserte translatørers forening
 • Norsk faglitterære forfatter og oversetterforening
 • Den norske Forleggerforening v/Høyskoleutvalget
 • Forfatterforeningen
 • Språkrådet
 • Kritikerlaget
 • Folkeakademiet
 • Norsk bibliotekforening
 • Det norske teatret
 • Norsk journalistlag
 • Store norske leksikon
 • Norsk bibliotekforening

Til toppen