Høring Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2020

Vår ref.: 19/4863

Høring av rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe. Se vedlegg.

I Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge varslet regjeringen at den ville utrede hensiktsmessige mekanismer for særfinansiering av utsatte studietilbud og fagområder, jf. omtale i kap. 3.6 – 3.9. Som oppfølging av stortingsmeldingen ble det i november 2018 nedsatt en ekspertgruppe ledet av professor Einar Lie, med mandat til å utrede dette spørsmålet. Gruppen avla sin rapport til Kunnskapsdepartementet den 16. september 2019. 

Høringsinstansene bes med dette om å vurdere ekspertgruppens analyser og anbefalinger.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2671024. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert. Høringsfristen er 7. februar 2020.Med hilsen

Anne Line Wold (e.f.) 
ekspedisjonssjef                                                               Vidar Grøtta
                                                                                             seniorrådgiver                                                                                                                     
                                                           

 • Abelia
 • Innovasjon Norge
 • Norce
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kompetanse Norge
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nord universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Norges Dansehøyskole
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Akademikerforbundet
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Econa
 • Fellesorganisasjonen
 • Forskerforbundet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk tjenestemannslag
 • Parat
 • Samfunnsviterne
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Forsvarets høgskole
 • Norsk studentorganisasjon
 • Politihøgskolen
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • UNINETT AS
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Kjeller
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Kompetanse Norge
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arkeologisk museum i Stavanger
 • Senter for grunnforskning
 • Chr. Michelsens Institutt
 • Senter for klimaforskning
 • Det norske nobelinstitutt
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forskningsparkene
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • PRIO - Institutt for fredsforskning
 • Institutt for samfunnsforskning
 • International Research Institute of Stavanger AS
 • Kunnskapssenter for utdanning
 • Møreforskning
 • Nasjonalmuseet
 • Folkehelseinstituttet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordlandsforskning
 • Norsk folkemuseum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norsk lokalhistorisk institutt
 • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
 • Ruralis
 • Norsk skogmuseum
 • Northern Research Institute
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Riksarkivet
 • Senter for studier av Holocaust og  livssynsminoriteter
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Kifo
 • Telemarksforskning
 • Transportøkonomisk institutt
 • Vestlandsforsking
 • Østlandsforskning
 • Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Den norske opera og ballett
 • Den norske UNESCO-kommisjonen
 • Elevorganisasjonen
 • Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • DOGA
 • Sametinget
 • Statlig spesialpedagogisk tjeneste
 • Stiklestad nasjonale kultursenter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektbedriftene
 • Finans Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • KS
 • Akademikerne
 • Norges Juristforbund
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Stat
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Norges offiserforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Noregs Mållag
 • Skolelederforbundet
 • Gyldendal
 • Aschehoug
 • Kulturrådet
 • Kulturetaten Oslo kommune
 • Nationalteathret
 • Den Nationale scene
 • Riksteatret
 • Statsautoriserte translatørers forening
 • Norsk faglitterære forfatter og oversetterforening
 • Den norske Forleggerforening v/Høyskoleutvalget
 • Forfatterforeningen
 • Språkrådet
 • Kritikerlaget
 • Folkeakademiet
 • Norsk bibliotekforening
 • Det norske teatret
 • Norsk journalistlag
 • Store norske leksikon
 • Norsk bibliotekforening