Høring - hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP. Inkurieretting

Finansdepartementet sender med dette på Høring - hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer (PEP) og liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP. Inkurieretting  

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.12.2023

Vår ref.: 23/4418

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om å endre hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer («PEP») for å ta høyde for at en liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP, kan fastsettes uten at det oppstår en tilsynelatende motstrid mellom listen og definisjonen i hvitvaskingsloven. Utarbeidelse av en slik liste over PEP-stillinger og -verv er påkrevd i EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843). Høringsnotatet inneholder også informasjon om de vurderingene som vil inngå i fastsettelsen av listen. Selve listen sendes ikke på høring nå.  For øvrig inneholder høringsnotatet enkelte forslag til inkurierettinger på hvitvaskingsområdet.

Høringsfristen er 20. desember 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Tonje Skjeie

kst. avdelingsdirektør

Adresseliste:

 

Akademikerne

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Deloitte  AS

Den norske advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendom Norge

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forening for Finansfag Norge

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøgskolen ved Nord universitet

Handelshøyskolen BI

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskulen på Vestlandet

IIA Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunalbanken AS

Kpmg AS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Økrimforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Finansanalytikeres Forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo Børs

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Statsministerens kontor

Storebrand ASA

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tietoevry Norge

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet