Høring Innstilling fra utvalget for sysselsetting og verdiskaping, NOU 2000:21

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2383 Ø IS

14.8.2000

Utvalget for sysselsetting og verdiskaping har avgitt sin innstilling, og gjennom denne angitt en bredt anlagt strategi for å sikre en god utvikling for norsk økonomi. I denne sammenheng har utvalget klart støttet opp om det inntektspolitiske samarbeidet, og pekt på viktige utfordringer som det inntektspolitiske samarbeidet står overfor. Utvalgets innstilling vil være sentral ved utarbeidingen av Regjeringens langtidsprogram.

Vedlagt følger innstillingen til uttalelse, og en ber om at denne sendes Finansdepartementet innen 13. november 2000. En ber om at departementene eventuelt innhenter uttalelse fra underliggende etater. Utvalgets innstilling følger vedlagt. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Lene Foss (telefon 22 24 45 31).

Med hilsen

Øystein Olsen e.f.
ekspedisjonssjef

Inge Skeie
underdirektør

Vedlegg:

Liste over høringsinstanser
NOU 2000:21

VEDLEGG