Høring - Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av revidert planforslag for Nytt sykehus på Aker

Helse- og omsorgsdepartementet legger Helse Sør-Øst RHF sitt reviderte planforslag for Nytt sykehus på Aker ut på offentlig ettersyn og høring. Det er gjort endringer i planforslaget som følge av innspill ved forrige høring. Formålet med nytt offentlig ettersyn og høring er å få innspill på de endringer og justeringer som er implementert i planene etter forrige offentlig ettersyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2022

Vår ref.: 22/2055

Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for nytt sykehus på Aker, Trondheimsveien 235 mfl. gnr./bnr. 85/265 mfl. – høringsperiode 16.05.22-08.07.22

Regjeringen har besluttet at reguleringsplanen for nytt sykehus på Aker skal behandles som en statlig plan. Det innebærer at rollen som planmyndighet er overført fra Oslo kommune til Kommunal- og distriktsdepartementet, i tråd med plan- og bygningsloven § 6-4 andre ledd.

Det inviteres nå til 2. gangs offentlig ettersyn og høring av reguleringsplanen, slik det også var lagt opp til i regi av Oslo kommune. Formålet med nytt offentlig ettersyn og høring er å få innspill til de endringer og justeringer som er implementert i planen etter forrige offentlige ettersyn i 2021. Reguleringsplanen for nytt sykehus på Gaustad legges ut til offentlig ettersyn samtidig med denne planen.

Helse Sør-Øst RHF er forslagstiller og har engasjert Sykehusbygg HF i prosjektgjennomføringen. Rambøll Norge AS er engasjert som fagkyndig i reguleringsprosessen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har i brev av 13. mai 2022 gitt sin tilslutning til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. Helse- og omsorgsdepartementet legger planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet.

I forbindelse med høringen er det nå mulighet til å komme med innspill til det reviderte planforslaget. Innspill som ble sendt inn ved forrige offentlige ettersyn vil følge saken til sluttbehandling. Det er derfor ikke behov for å sende samme innspill på nytt.

Om saken

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune la ut reguleringsplanen til offentlig ettersyn og høring i perioden 12.04.21 til 07.06.21. Det kom inn 87 høringsuttalelser fra statlige og kommunale etater og privatpersoner. Riksantikvaren reiste innsigelse knyttet til bygg 60 og Sinsenveien 76. Etter høringsperioden ble reguleringsplanen, i dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og med Riksantikvaren, endret på flere punkter for i størst mulig grad å imøtekomme innspillene og innsigelsen fra Riksantikvaren.

Med bakgrunn i redegjørelse gitt i brev 1. april 2022 anmodet Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal- og distriktsdepartementet om at reguleringsplanprosessene for både Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker gjennomføres som statlig reguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 6-4. Kommunal- og distriktsdepartementet ga sin tilslutning til dette i brev samme dag. Kommunal- og distriktsdepartementet har i brev av 13. mai 2022 besluttet at planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Historikken i reguleringssaken finnes på Oslo kommunes saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201704677

Endringer i planen

Merknader etter offentlig ettersyn i perioden 12.04.21-07.06.21 ble gjennomgått av Plan- og bygningsetaten og av forslagsstiller i bemerkningsmøter 05.07.21 og 14.09.21. Referat fra bemerkningsmøtene finnes på Oslo kommunes saksinnsyn (saksdokument 349 og 355). Det er redegjort for alle justeringer etter offentlig ettersyn i planbeskrivelsen som følger reguleringsplanen. De mest sentrale endringene er:

  • Bygningskonsept for psykisk helsevern ved Sinsenveien 76 er justert for å imøtekomme innsigelsen fra Riksantikvaren.
  • Forholdet mellom nytt hovedbygg for somatikk og det fredede bygg 60 er avklart reguleringsteknisk for å imøtekomme innsigelsen fra Riksantikvaren.
  • Bygningskonsept for psykisk helsevern sør på tomten er justert for å sikre bedre støyforhold for pasientbehandling.
  • Fasader og byrom er videreutviklet for å skape mer variasjon og gode forhold for opphold utendørs.
  • Bygg for varemottak og teknisk sentral i sørøst er justert for å imøtekomme innspill fra Statens vegvesen knyttet til hensyn til Lørentunellen.
  • Totalt antall parkeringsplasser innenfor reguleringsplanområdet er justert ned fra 1000 til 753.
  • Det er sikret økt antall nye trær som skal plantes for å avbøte for trær som går tapt som følge av utbyggingen.
  • Løsningen for utforming av hovedadkomsten til sykehuset i søndre del av Sinsenveien er justert etter merknader fra Bymiljøetaten.

I tråd med fastsatt planprogram legges to planalternativer ut på høring og offentlig ettersyn. Planalternativ 1A er forslagsstillers alternativ, mens planalternativ 1B er utformet med bygningsvolumer under 42 meter i henhold til høyhusstrategien i Oslo kommune. Hovedforskjellen mellom alternativene er at planalternativ 1B har lavere bebyggelse i felt 1A. Dette påvirker nær- og fjernvirkningen av bebyggelsen og opplevelsen av bygningsvolumene fra bygg 60 og mot Sinsenaksen. Planalternativ 1B gir ikke like gode forutsetninger for å utvikle et funksjonelt sykehus.

Endringene etter første offentlige ettersyn er tatt inn i reguleringsplanforslaget.

Høringsinnspill og videre behandling

Varighet på høringsperioden er satt til 8 uker, med frist for å sende inn høringsinnspill innen fredag 8. juli 2022.  Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider. Vi oppfordrer derfor til ikke å oppgi sensitive personopplysninger i merknader som sendes inn.

Det vil bli holdt informasjonsmøte om det reviderte reguleringsplanforslaget onsdag 8. juni kl. 18.00-19.30 på Aker sykehus. Oppmøte ved hovedinngang ved bygg 11, inngang avkjøring fra Sinsenveien.

Når høringsfristen er utløpt vil Helse- og omsorgsdepartementet, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, oppsummere høringsuttalelsene og vurdere hvordan disse bør innarbeides i planen. Deretter vil planforslaget bli oversendt til Kommunal- og distriktsdepartementet for videre behandling og endelig vedtak. Grunneiere, festere og naboer til planområdet vil bli underrettet etter at vedtak er fattet. Vedtaket vil også bli kunngjort på regjeringen.no.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Erlend Brobak, prosjektleder regulering i Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon, e-post erlend.brobak@sykehusbygg.no eller Anders Iversen Klang, planrådgiver i Rambøll, e-post anders.iversen@ramboll.no.

Plandokumenter

Merk at flere av dokumentene er tunge, og tar tid å laste ned. Dette skyldes at illustrasjoner og fotografier gjengis i høy kvalitet.

Planbeskrivelse (PDF, 15,9 mb)

Konsekvensutredning

Vedlegg

Andre dokumenter