Høring - Merking av navn på Tjøtta sovjetiske krigskirkegård

Departementet har sendt på høring et forslag til merking av graver på Tjøtta sovjetiske krigskirkegård, med høringsfrist 1. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012

Vår ref.: 12/1755

Falstadsenteret har på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet gjennomført prosjektet ”Krigsgraver søker navn”. Prosjektet hadde som formål å identifisere så mange som mulig av de ukjente sovjetiske krigsfangene som er gravlagt i Norge. Det er funnet om lag 4000 nye navn. Departementet sikter nå mot å merke Tjøtta sovjetiske krigskirkegård med de navn som er funnet.

Departementet har tidligere varslet at en ville sende spørsmålet om hvordan dette skulle gjøres ut på høring. Vedlagt følger et notat som gjør rede for de aktuelle problemstillingene slik departementet nå ser dem. Vi ber om å få motta høringsinstansenes syn på spørsmål som er reist innen 1. oktober 2012.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Dersom mottakere av dette brevet er kjent med at det er andre personer eller institusjoner som ønsker å uttale seg til saken, ber vi om å bli gjort kjent med det.

 

Med hilsen

Thom M Rafoss (e.f.)
avdelingsdirektør
Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

 

Vedlegg:
Høringsnotat

Alstahaug kommune
Helgeland Regionråd
Nordland fylkeskommune
Alstahaug kirkelig fellesråd
Prosten i Nordre Helgeland prosti
Sør-Hålogaland biskop
Norske Reserveoffiseres Forening
Falstadsenteret
Narviksenteret
Nordlandsmuseet

Til foreløpig orientering og eventuell uttalelse:
Den russiske ambassade
Den ukrainske ambassade
Den kasakhstanske ambassade

Til toppen