Høring - Moderniseringsprosjektet - lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen - utkast til endringer i forskriften til opplæringsloven

Inntak til videregående opplæring, formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedrifter og særskilte regler om fagopplæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200303814

09.04.03

Moderniseringsprosjektet - lokalt handlingsrom i organisering av grunnopplæringen - utkast til endringer i forskriften til opplæringsloven

Vi viser til vedlagte høringsnotat med utkast til endringer i forskriften til opplæringsloven kapittel 6 "Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter" og til kapittel 11 " Særskilde reglar om fagopplæringa", som med dette sendes til høring.

Forslagene er en konsekvens av eventuelle endringer i opplæringsloven om lokalt handlingsrom i organiseringen av grunnopplæringen. Det vises til høringsbrev 13.11.02 (ref. nummer 02/6008) vedlagt utkast til endringer i opplæringsloven med sikte på utvidet lokalt handlingsrom.

Departementet må ha alle høringsuttalelser i hende innen 09.05.03.

Med hilsen

Hein Th. Ferre e.f.
avdelingsdirektør

Mare Erdis
rådgiver

1. Innledning

Utdannings- og forskningsdepartementet sender med dette til høring forslag til endring i kapittel 6 og 11 i forskriften til opplæringsloven. Disse forslagene til endringer er en oppfølging av forslagene til endringer i opplæringsloven, om lokalt handlingsrom i organiseringen av grunnopplæringen.

I departementets høringsbrev med forslag til endringer i opplæringsloven ble det foreslått at opplæringsloven § 3-3 tredje ledd fikk et nytt punktum, og at sjette ledd første punkt ble opphevet. Ordlyden i høringsbrevet var:

§ 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa

Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå.

Opplæringa i skole skal omfatte grunnkurs og vidaregåande kurs i fleire steg. Kvart kurs skal normalt ha lengd som eitt skoleår.

Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skole og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år. Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt som fastset at heile opplæringa, eller ein større del av opplæringa enn det som føljer av læreplanen, skal skje i bedrift.

Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole.

Vidaregåande skolar skal gi tilbod om teoriopplæring for lærlingar og lærekandidatar, og om kortare kurs.

Departementet gir forskrifter om kva fag som skal ha læretid i bedrift.

På bakgrunn av høringsuttalelsene foreslår departementet nå at opplæringsloven § 3-3 tredje ledd får et nytt punktum i tråd med forslag i høringsbrevet, men at sjette ledd første punkt ikke blir endret som foreslått. Grunnen til dette er at det i høringsuttalelsene er framkommet et ønske om at denne bestemmelsen videreføres som en utvilsom hjemmel for å fastsette forskrift med opplæringsordninger som avviker fra hovedmodellen. Opplæringsloven § 3-3 foreslås dermed å få følgende ordlyd:

§ 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa

Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå.

Opplæringa i skole skal omfatte grunnkurs og vidaregåande kurs i fleire steg. Kvart kurs skal normalt ha lengd som eitt skoleår.

Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skole og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år. Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt/opplæringskontrakt som fastset at heile opplæringa, eller ein større del av opplæringa enn det som føljer av læreplanen, skal skje i bedrift.

Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole.

Vidaregåande skolar skal gi tilbod om teoriopplæring for lærlingar og lærekandidatar og om kortare kurs.

Departementet kan gi forskrifter om avvik frå denne opplæringsordninga for særskilde, små fag, for fag med særskilt store krav til teori, for fag med særskilde sertifiseringskrav, for lærlingar og lærekandidatar som ikkje fell inn under § 3-1 og for lærlingar og lærekandidatar med særskilde behov. Departementet gir forskrifter om kva fag som skal ha læretid i bedrift.

2. Forslag til forskriftstekst

Kapittel 6 Inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter

Nåværende tekst

§ 6-40 Inntak til teoriopplæring for lærlinger oglærekandidatar

Fylkeskommunen har aleine eller i samarbeid med andre fylkeskommunar også plikt til å sørgje for teoriopplæring for lærlingar og lærekandidatar i spesielle små fag som ikkje følgjer hovudmodellen med grunnkurs og/eller vidaregåande kurs I etter føresegner gitt med heimel i opplæringslova § 3-3 sjette ledd.

Fylkeskommunen har også plikt til å sørgje for teoriopplæring for lærlingar og lærekandidatar som får full opplæring i lærebedrift, jf. opplæringslova § 3-3 femte og sjette ledd.

For lærling eller lærekandidat som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt om full praktisk opplæring i bedrift etter fylte 21 år etter føresegner gitt med heimel i opplæringslova § 3-3 sjette ledd, skal teoriopplæringa normalt givast som opplæring organisert for vaksne.

Forslag

§ 6-40 Ansvar for opplæring i lærebedrift

Lærebedrifta skal normalt teikne lærekontrakt/opplæringskontrakt med lærling eller lærekandidat om opplæring i hele læreplan.

Lærebedrifta skal gi den opplæring som følgjer av læreplanen, jf. opplæringslova §§ 3-4, 4-3 og 4-4.

Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda kan godkjenne lærekontrakt/opplærings-kontrakt som fastset at andre enn lærebedrifta har ansvaret for delar av opplæringa, jf. opplæringslova § 3-3 femte ledd. I slike tilfelle skal det gå klart fram av lærekontrakten/ opplæringskontrakten kven som har ansvaret for denne opplæringa og kva for delar av læreplanen det gjeld.

For lærling eller lærekandidat som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt om full praktisk opplæring i bedrift etter fylte 21 år etter føresegner gitt med heimel i opplæringslova § 3-3 sjette ledd, skal teoriopplæringa normalt givast som opplæring organisert for vaksne.

Kapittel 11 Særskilde reglar om fagopplæringa

§ 11- 12 Avvik frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen

Lærekontrakt med full opplæring i bedrift kan bli teikna når lærlingen byrjar i lære etter fylte 21 år. Slik lærekontrakt kan ikkje godkjennast for ein som fyller kravet til praksis for å framstille seg til prøve med heimel i opplæringslova § 3-5.

Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda kan samtykkje i at det blir fastsett avvik frå dei vanlege kontraktsvilkåra for personar som har avgrensa arbeidsevne på grunn av fysiske og/eller psykiske funksjonshemmingar. Krava til dei allmennteoretiske måla kan ikkje bli senka utover det som følgjer av forskrifta § 4-52.

Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda kan samtykkje i at personar som etter sakkunnig vurdering er særs lite skolemotiverte og derfor vil ha særlege problem med å følgje det vanlege opplæringsløpet for faget, kan inngå lærekontrakt med heile opplæringa i bedrift. Krava til dei allmennteoretiske måla kan ikkje bli senka utover det som følgjer av forskrifta § 4-52.

Lærlingar som har teikna lærekontrakt etter reglane i første, andre eller tredje leddet, kan får godskrive eventuell tidlegare skole eller praksis etter forskrifta § 11-13 flg.

§ 11- 12 Avvik frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen

Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda kan samtykkje i at det blir fastsett avvik frå dei vanlege kontraktsvilkåra for personar som har avgrensa arbeidsevne på grunn av fysiske og/eller psykiske funksjonshemmingar. Krava til dei allmennteoretiske måla kan ikkje bli senka utover det som følgjer av forskrifta § 4-52.

Lærlingar eller lærekandidatar som har teikna lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter reglane i første ledd eller etter opplæringslova § 3-3 tredje ledd, kan få godskrive eventuell tidlegare skole eller praksis etter forskrifta § 11-13 flg.

Lærekontrakt med full opplæring i bedrift kan ikkje godkjennast for ein som fyller kravet til praksis for å framstille seg til prøve med heimel i opplæringslova § 3-5

§ 11-13 Generelt om godskriving

§§ 11-14 til 11-20 gir reglar om kva som kan godskrivast som gjennomgådd teoriopplæring eller praksistid

  1. for praksiskandidatar, jf. opplæringslova § 3-5, eller
  2. ved godkjenning av lærekontrakt med avvik frå opplæringsstrukturen i faget, jf. opplæringslova § 3-3 sjette ledd for:
  • personar som byrjar i lære etter fylte 21 år, jf. forskrifta § 11-12 første ledd
  • personar som har avgrensa arbeidsevne på grunn av fysiske og/eller psykiske funksjonshemmingar, jf. forskrifta § 11-12 andre ledd
  • personar som etter ei sakkunnig vurdering er særs lite skolemotiverte og derfor vil ha særlege problem med å følge det vanlege opplæringsløpet for faget, jf. forskrifta § 11-12 tredje ledd.

Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda vurderer den framlagda dokumentasjonen og gjer vedtak i samsvar med forskrifta § 11-14 flg.

§ 11-13 Generelt om godskriving

§§ 11-14 til 11-20 gir reglar om kva som kan godskrivast som gjennomgådd teoriopplæring eller praksistid

  1. for praksiskandidatar, jf. opplæringslova
    § 3-5, eller
  1. ved godkjenning av lærekontrakt eller opplæringskontrakt med avvik frå opplæringsstrukturen i faget, jf. opplæringslova § 3-3 tredje og sjette ledd.

Fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda vurderer den framlagde dokumentasjonen og gjer vedtak i samsvar med forskrifta § 11-14 flg.

3. Merknader til forskriftsutkastet

Til § 6-40
De foreslåtte endringene i opplæringsloven om organisering av opplæringen innen yrkesfaglige studieretninger endrer ikke fylkeskommunens ansvar for å oppfylle retten til videregående opplæring.

Overskriften til denne bestemmelsen foreslås endret til Ansvar for opplæringen i lærebedrift, for å markere at opplæring omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. Normalt skal lærebedriften tegne kontrakt med lærlingen/lærekandidaten om opplæring i hele læreplanen. I dette tilfelle er bedriften alene ansvarlig for at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med læreplanens krav. Dette innebærer at lærebedriften også blir ansvarlig for all opplæring som følger av læreplanen for grunnkurs og VKI, inkludert de allmenne fagene.

Det er imidlertid ikke alle lærebedrifter som er i stand til å gi all opplæringen. Disse må samarbeide med fylkeskommunen eller andre for at lærlingen skal få all den opplæringen som følger av læreplanen. Når lærekontrakten/opplæringskontrakten undertegnes av lærlingen/lærekandidaten og lærebedriften, og senere godkjennes av fylkeskommunen, skal det framgå hvilke deler av læreplanen lærebedriften har ansvaret for, og eventuelt hvilke deler av læreplanen andre skal ha ansvaret for. Det er bedriftens ansvar å tilpasse opplæringen slik at lærlingen/lærekandidaten får mulighet å delta i de kurs fylkeskommunen eller andre utenfor bedriften arrangerer og som bedriften selv ikke er i stand å gi lærlingen/lærekandidaten.

Lærlingen/lærekandidaten er ifølge opplæringslovens § 4-2 arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler. Dette ansvaret gjelder ikke for den opplæringen fylkeskommunen er ansvarlig for ifølge lærekontrakten/opplæringskontrakten.

Opplæringen kan organiseres på flere måter, og endringen åpner for at lokale løsninger og tilpasninger blir etablert etter behov.

Til § 11-12
I høringsbrevet om endringene i opplæringsloven om organisering av opplæringen i yrkesfaglige studieretninger er det foreslått at forskriften § 11-12 oppheves. På bakgrunn av høringsuttalelser vil departementet likevel ikke foreslå å oppheve opplæringsloven § 3-3 sjette ledd. Som en konsekvens av dette vil heller ikke forskriften § 11-12 bli foreslått opphevet, men endret i samavar med forslaget ovenfor.

Endringen innebærer at bestemmelsen som åpner for å tegne lærekontrakt for hele opplæringsløpet etter sakkyndig vurdering, er foreslått opphevet. Etter endringen av loven er det ikke lenger behov for denne bestemmelsen. Rekkefølgen av de gjenværende leddene i bestemmelsen er endret.

Til § 11-13
Endringene av godskrivningsreglene er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og en konsekvens av endringene i opplæringsloven § 3-3 og forskriften § 11 –12.

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA)
Fylkesmannen i …., utdanningsavdelingen
Fylkeskommunene
Kommunenes sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Lektorlag
Lærenes yrkesforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Opplæringsrådene:
Opplæringsrådet for tekstil og konfeksjon - ORTEKO
Opplæringsrådet for naturbruksfag - ORNAB
Opplæringsrådet for transportfag -ORTRANS
Opplæringsrådet for helse- og sosialfag - ORHS
Opplæringsrådet for berg-, bygg- og anleggsfag - ORBA
Opplæringsrådet for handels- og kontorfag - ORHK
Opplæringsrådet for byggtekniske fag - ORBYTEK
Opplæringsrådet for metallarbeidere og elektromekaniske fag - ORMET
Opplæringsrådet for elektro- og elektronikkfag - OREE
Opplæringsrådet for tre- og Møbelfag - ORTRE
Opplæringsrådet for transporttekniske fag- ORTTF
Opplæringsrådet for kjemi- og prosessfag - ORKP
Opplæringsrådet for næringsmiddelfag - ORNÆR
Opplæringsrådet for duodji - ORD
Opplæringsrådet for bilde, fotografi og grafiske fag - ORBFG
Opplæringsrådet for flyfag - ORFLY
Opplæringsrådet for håndverksfag - ORH
Opplæringsrådet for kokk, servitør og resepsjonsfag - ORKSR
Opplæringsrådet for oljerelaterte fag - ORO
Opplæringsrådet for servicefag - ORS