Høring - nasjonal gjennomføring av nytt felleseuropeisk regelverk om internasjonal gjesting

Nytt felleseuropeisk regelverk for internasjonal gjesting ble formelt vedtatt 4. april 2022. Gjennom den nye forordningen forlenges eksisterende regler om internasjonal gjesting i ti år, til 2032. Reguleringen sikrer at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr (både samtaler, SMS og datatrafikk) på reise innenfor EU enn hjemme (såkalt Roam Like at Home). Den nye forordningen innebærer også nye fordeler og beskyttelsestiltak for sluttbrukerne.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2022

Vår ref.: 22/1267

Forordningen vil for EUs medlemsland trer i kraft 1. juli 2022. Norske myndigheter jobber for at det nye regelverket skal tre i kraft samtidig i Norge, eller så nært opptil denne datoen som mulig. Gjeldende regulering utløper 30. juni 2022.

 

Den nye forordningen

Målet med den nye forordningen er i enda større grad å sikre en genuin Roam Like at Home-opplevelse for sluttbrukerne. Den nye forordningen sikrer sluttbrukerne tilgang til gjestingstjenester av samme kvalitet som hjemme, på reise innen EU, dersom tekniske forhold mellom de to nettene tillater det. Dette innebærer blant annet at sluttbrukere som normalt benytter 5G-tjenester hjemme, også skal kunne nyte godt av 5G-gjestingstjenester i andre EU-land, hvor disse tjenestene er tilgjengelige. Dersom det finnes faktorer som kan påvirke kvaliteten på gjestingstjenesten, skal tilbyderne informere kunden om dette på sine hjemmesider.

For å sikre bedre informasjon til sluttbrukerne og dermed legge til rette for at kundene skal kunne ta informerte valg, plikter mobiltilbyderne å opplyse i en velkomstmelding at samtaler til spesialnummer kan koste mer når kundene befinner seg i utlandet. Velkomstmeldingen skal også inneholde en lenke til en dedikert nettside som gir mer informasjon om hvilke nummer dette kan gjelde, for eksempel kundeservicenummer, helpdesk e.l. BEREC skal innen 31. desember 2022 etablere en database over nummerserier som benyttes til verdiøkte tjenester i hvert enkelt land, som tilbyderne kan benytte for å informere egne sluttkunder.

Velkomstmeldingen skal som tidligere også inneholde informasjon om at det felleseuropeiske nødnummeret «112» kan nås gratis. I tillegg stilles det krav til at meldingen skal inneholde en lenke til en hjemmeside som er tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne. Hjemme­siden skal gi informasjon om alternative måter å komme i kontakt med nødetatene på i landet som besøkes. Disse alternative måtene kan for eksempel være via SMS, apper eller løsninger for sanntids tekst. Hjemmesiden skal også informere om eventuelle applikasjoner for bruk til befolkningsvarsling, i det landet som besøkes. Velkomstmeldingen skal leveres til den gjestende kunden over SMS eller, der det er nødvendig, andre passende metoder.

Norge skal innen 31. desember 2022 melde til BEREC hvilke alternative måter å kontakte nødetatene på som er tilgjengelige for gjestende kunder i Norge med nedsatt funksjonsevne.

Det er ikke tillatt å ta betalt for noen form for nødkommunikasjon initiert av sluttbruker, heller ikke for lokalisering av nødanrop, på grossistnivå.

Forordningen innfører også mekanismer for å forhindre prissjokk for kunder som benytter ikke-landbaserte mobilnett på skip eller fly. Disse skal få varsling og relevant prisinformasjon når de tilknyttes et slikt nasjonalt eller internasjonalt nett.  

Den nye forordningen om internasjonal gjesting reduserer de maksimale grossistprisene for tale, SMS og data. Grossistprisene skal sikre kostnadsdekning for mobiltilbyderne når de tilbyr Roam Like at Home til sluttbrukerne, samtidig som det gir margin for kommersielle forhandlinger mellom mobiltilbydere.

Den nye forordningen ble vedtatt 4. april og vil for EUs medlemsland trer i kraft 1. juli 2022. Kommunal- og distriktsdepartementet tar sikte på at det nye regelverket skal kunne tre i kraft på samme tid i Norge som i EU, eller så nært opptil denne datoen som mulig.

 

Nasjonal gjennomføring

Gjeldende felleseuropeisk regulering av internasjonal gjesting er gjennomført i ekomforskriften § 2-7, jf. ekomloven § 4-14. Den nye forordningen om internasjonal gjesting vil bli gjennomført på lik linje med tidligere forordninger ved at det tas inn en henvisning til forordningen i ekomforskriften § 2-7 samtidig som henvisningen til forordning (EU) 531/2012 vil utgå ettersom denne oppheves gjennom vedtakelsen av den nye forordningen.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen anses å ha en generell positiv samfunnsøkonomisk effekt. For norske sluttbrukere vil de økonomiske konsekvensene av reguleringen være positive, da det vil bidra til å sikre at Roam Like at Home forblir hovedregelen ved reise innenfor EØS, de neste ti årene. Forordningen vurderes videre å kunne føre til økt bruk av digitale tjenester på tvers av landegrenser, både for næringslivet og den enkelte forbruker, økt innovasjon og fordeler for forbrukerne.

Forordningen vil påvirke mobiltilbydernes inntekter som følge av reduserte grossistpriser. Innføring av lavere maksimale grossistpriser kan på kort sikt redusere mobiltilbydernes grossistinntekter fra internasjonal gjesting. Samtidig vil reduserte grossistpriser også føre til reduserte kostnader for mobiltilbyderne når mobiltilbyderen kjøper internasjonal gjesting på grossistnivå for å kunne tilby gjestingstjenester til egne kunder.

Forordningen vurderes også å redusere den administrative byrden for tilbydere av internasjonal gjesting blant annet ved å effektivisere rapporteringskravene, og ved å forenkle og effektivisere bilaterale forhandlinger om grossistavtaler.

Når det gjelder kostnader for nødmeldingstjenester for brukere med nedsatt funksjonsevne som benytter gjestingstjenester, så vil det kunne påløpe driftskostnader knyttet til SMS-funksjonalitet.

Kommunal- og distriktsdepartementet ber om eventuelle innspill eller merknader til nasjonal gjennomføring av den nye forordningen om internasjonal gjesting innen 25. mai 2022.

Særlig ønskes tilbakemelding på hvilke alternative måter å kontakte nødetatene på som bør være tilgjengelig for gjestende brukere med nedsatt funksjonsevne og hvordan eventuelle tekniske utfordringer kan løses.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider regjeringen.no. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

 

Christina Christensen (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

 

 

Karin Skyllingstad

utredningsleder

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Atea

Barne- og familiedepartementet

Chilimobil

Chilimobil

Com4

eRate

Finansdepartementet

Fjordkraft

Fjordkraft

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Gudbrandsdal Energi

Happybytes

Helse- og omsorgsdepartementet

Hørselshemmedes Landsforbund

Ice Communication Norge AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Lycamobile

Lycamobile

Lycamobile

Lyse

Nextgentel

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Nortel

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

OneCall

Primafon

Release

Saga Mobil

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Svea

Svea

Talkmore

Telenor Norge AS

Telia

Telia

Tise Mobil AS

Unifon

Utenriksdepartementet

Vipps

Vipps

Xplora mobil AS