Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov

Høringsfrist for enkelte tiltak 1. april 2005 og for utredningen og lovutkastet for øvrig 1. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.: 04/3411-3 KAB

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

04/3411-3 KAB

23.12.2004

Høring: NOU 2004:20 Ny utlendingslov

1. Innledning

Kommunal og regionaldepartementet sender med dette Utlendingslovutvalgets utredning, NOU 2004:20 Ny utlendingslov, ut på høring.

Enkelte av de tiltak som er foreslått av Utlendingslovutvalget vil bli vurdert for gjennomføring allerede i gjeldende lovverk, jf. nærmere pkt. 3 nedenfor. I forhold til disse tiltakene

settes høringsfristen til 1. april 2005.

I forhold til utredningen og lovutkastet for øvrig

settes høringsfristen til 1. juli 2005.

2. Bakgrunn

Ved kongelig resolusjon 14. desember 2001 oppnevnte regjeringen Utlendingslovutvalget som fikk i mandat å utrede og foreslå en ny norsk utlendingslov.

Utlendingslovutvalget fremla 19. oktober 2004 sin utredning, NOU 2004:20 Ny utlendingslov.

Utvalget har foreslått at hovedbestemmelsene på feltet skal fastsettes av Stortinget direkte i loven i langt større grad enn i dag. Utvalgets lovforslag vil ikke medføre noen vesentlig endring når det gjelder det totale omfanget av innvandringen.

For en oversikt over utvalgets vesentligste synspunkter og forslag vises det til sammendraget i utredningen kapittel 2.

3. Forslag i NOUen som kan være aktuelle å prioritere for gjennomføring i gjeldende regelverk

3. 1 Gjennomføring av nye tiltak

Kommunal- og regionalministeren ønsker å skille ut enkelte av de foreslåtte tiltakene i NOUen for en prioritert oppfølging. Som det fremgår under pkt. 1 ovenfor settes høringsfristen for disse forslagene til 1. april 2005. Med grunnlag i de høringsuttalelsene som innkommer vil departementet vurdere om tiltakene skal gjennomføres allerede i gjeldende utlendingslov eller utlendingsforskrift.

De forslagene til tiltak som prioriteres for en raskere høringsrunde, er:

  • Forslag til tiltak som skal beskytte utenlandske kvinner mot voldelige menn i Norge i ekteskapssammenheng og visumsammenheng, jf lovutkastet §§ 9 tredje ledd og 58 fjerde ledd og bestemmelsene om vandelskontroll i §§ 95 og 96. Forslagene til bestemmelser er kommentert i NOUen kapittelavsnitt 8.5.4.5-8.5.4.7 (familieetablering) og 11.2.6 (visum), samt i merknadene til de nevnte paragrafbestemmelsene i kapittel 16. Høringsinstansene bes særlig kommentere i hvilken ustrekning innhentede vandelsopplysninger skal kunne videreformidles til den som søker om arbeids- og oppholdstillatelse eller visum, også utenfor de tilfelle hvor slik tillatelse blir nektet.
  • Forslag til tiltak som skal beskytte mot at noen presses til å inngå ekteskap mot sin vilje, jf lovutkastet § 62 annet ledd og § 66 fjerde og femte ledd. Det vises særlig til NOUen kapittelavsnitt 8.5.4.8 og 8.5.4.9, samt til merknadene til de nevnte paragrafbestemmelsene i kapittel 16. (Når det gjelder forslaget om en 21-års grense for familiegjenforening og familieetablering i lovutkastet § 49 annet ledd, § 58 femte ledd og § 59 første ledd, anses dette som et forslag det er rimelig at inngår i den alminnelige høringsrunden for å vurderes i en bredere sammenheng).
  • Forslag til en sanksjonsregel mot arbeidsgivere som grovt eller gjentatte ganger bryter regelverket, jf. lovutkastet § 37 annet ledd. Den foreslåtte bestemmelsen er nærmere kommentert i NOUen kapittelavsnitt 7.6.14 og i merknadene til paragrafbestemmelsen i kapittel 16.

3.2 Bestemmelser/formuleringer som er foreslått opphevet

Med grunnlag i kritikk fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har Utlendingslovutvalget foreslått at enkelte bestemmelser/formuleringer i gjeldende utlendingslov kapittel 8 som gjelder bortvisning og utvisning av utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen, ikke bør videreføres.

Det fremgår av Utlendingslovutvalgets kommentarer til de enkelte endringsforslagene at det ikke er tale om noen faktisk liberalisering av rettssituasjonen når det gjelder bortvisning og utvisning. Norge må uansett forholde seg til de EØS-rettslige forpliktelsene, og virkningen av endringsforslagene ligger i første rekke på det signalmessige plan, og hindrer et inntrykk av at utlendingsloven er i uoverensstemmelse med våre forpliktelser på EØS-feltet.

Forslagene til endring gjelder

  1. bestemmelsen i loven § 57 første ledd bokstav b om at utlending som er utvist fra annet nordisk land med innreiseforbud som ennå gjelder, kan bortvises på dette grunnlag, uten noen nærmere prøving av om de EØS-rettslige vilkår for bortvisning er oppfylt (jf. NOUen kapittelavsnitt 12.2.3.6).
  2. bestemmelsen i loven § 58 annet ledd annet punktum om at utlending som er ilagt straff eller annen særreaksjon ”som hovedregel” bare kan utvises på dette grunnlag dersom det foreligger forhold som kan tilsi at utlendingen vil begå nye straffbare handlinger (jf. NOUen kapittelavsnitt 12.3.3.7). (I henhold til ESA er det betenkelig at loven her åpner for utvisning selv om det ikke er grunn til å tro at vedkommende vil foreta nye kriminelle handlinger), og
  3. bestemmelsen i § 58 fjerde ledd om at utlending som ikke oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse kan utvises (jf. NOUen kapittelavsnitt 12.3.3.7).

Departementet anser at kritikken fra ESA må tas alvorlig. Med bakgrunn i at Utlendingslovutvalget har fremmet endringsforslag som skal imøtekomme denne kritikken, og med bakgrunn i at endringene antas å få liten eller ingen faktisk betydning, vil departementet vurdere om de aktuelle bestemmelsene/formuleringene bør oppheves også i gjeldende lov. Med frist til 1. april 2005, inviteres derfor høringsinstansene til å kommentere følgende forslag til endringer i gjeldende utlendingslov:

§ 57 første ledd bokstav b skal lyde:

b) som er utvist fra riket med innreiseforbud som ennå gjelder, og utlendingen ikke har fått adgang til riket etter søknad,

§ 58 annet ledd annet punktum skal lyde:

Er utlendingen ilagt straff eller særreaksjon, kan utvisning på dette grunnlaget bare skje dersom det foreligger forhold som kan tilsi at utlendingen vil begå ny straffbar handling.

§ 58 fjerde ledd:

Bestemmelsen oppheves. Nåværende femte ledd blir nytt fjerde ledd, nåværende sjette ledd blir nytt femte ledd, nåværende sjuende ledd blir nytt sjette ledd og nåværende åttende ledd blir nytt sjuende ledd.

4. Forholdet mellom NOU Ny utlendingslov og forslaget om endrede styringsforhold på utlendingsfeltet

Stortinget behandlet i vår Stortingsmelding nr. 21 (2003-2004) Styringsforhold på utlendingsfeltet, og det er nå fremlagt forslag til lovendringer, jf. Ot.prp. nr. 31 (2004-2005). De endelige bestemmelsene som blir vedtatt på dette punkt vil også være aktuelle å innarbeide i en ny lov. Det vises i denne sammenheng til kapittelavsnitt 13.2.2 i NOU 2004:20 Ny utlendingslov hvor Utlendingslovutvalget har bemerket at utkastet til ny utlendingslov er forsøkt utformet slik at eventuelle endringer i forbindelse med styringsforholdene ikke får betydning for øvrige deler i utvalgets forslag.

5. Administrative og økonomiske konsekvenser

I kapittel 15 i NOUen har Utlendingslovutvalget gjort rede for at lovforslaget i utredningen ikke anses å innebære noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Departementet vil bemerke at det i forbindelse med revisjonen av utlendingslovgivningen også vil bli foretatt en vurdering av om vedtakskompetansen på feltet bør fordeles annerledes mellom organene enn i dag, herunder også om det er andre organer enn i dag som bør tildeles vedtakskompetanse. Departementet vil eventuelt komme tilbake til dette i en senere høring.

6. Annet i forhold til gjennomføring av høringen

Vi ber om at departementene vurderer om saken bør legges frem for eventuelle underliggende organer som ikke er særskilt nevnt på listen over høringsinstanser.

Offentlige etater kan få ytterligere eksemplarer av NOU 2004:20 Ny utlendingslov, fra Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, tlf. 22 24 98 60 eller på e-post:

publikasjonsbestilling@ft.dep.no.

Andre høringsinstanser kan bestille ytterligere eksemplarer ved å kontakte saksbehandler:

Kenneth A. Baklund, tlf. 22 24 71 77, e-mail: kenneth.baklund@krd.dep.no

NOUen er for øvrig tilgjengelig på internettadressen:

www.regjeringen.no/id387326

Høringsuttalelser bes merket med referansenummer 04/3411 og sendt til:

Kommunal- og regionaldepartementet
Pb 8112 Dep
0032 Oslo

Alle høringsuttalelser som innkommer vil bli lagt ut på følgende nettadresse:

www.regjeringen.no/id97826

7. Den videre prosessen

Etter at høringsfristen er utløpt vil departementet utarbeide lovforslag som fremlegges for Stortinget i form av en odelstingsproposisjon. Tidsperspektivet vil her blant annet være avhengig av de innspill departementet mottar i forbindelse med høringen. Etter at en ny lov er vedtatt av Stortinget vil departementet sende et tilpasset forskriftsverk på høring.

Når det gjelder de lovforslagene fra Utlendingslovutvalget som er omtalt i pkt. 3 ovenfor og som det kan være aktuelt å prioritere for gjennomføring allerede i gjeldende lovverk, tar departementet sikte på å fremme en eventuell lovproposisjon i løpet av 2005.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
fung. ekspedisjonssjef

 

Solveig M. Paulsen
fung. avdelingsdirektør

Aetat Arbeidsdirektoratet

African Youth in Norway

Agder bispedømmeråd

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombudet

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Departementene

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid

Flyktningrådet

Fremskrittspartiet

Fri rettshjelp, Oslo

Hamar bispedømmeråd

Handels- og servicenær.hovedorg.

Human Rights Service

Høyre

Innvandrernes Landsorg.

Islamic Cultural Center Norway

Islamsk kvinnegruppe Norge (IKN)

Islamsk råd

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Juss-hjelpa i Midt-Norge

Juss-hjelpa i Nord-Norge

KIM c/o Utlendingsdirektoratet

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet,Mellomkirkelig råd, samisk kirkeråd

Kommunenes Sentralforbund

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid

Kystpartiet

Landbrukets arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganiasjoner

Likestillingsombudet

Menneskerettighetshuset

MIRA Ressurssenter

Møre bispedømmeråd

Nidaros bispedømmeråd

NOAS

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Norges Frikirkeråd

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges lensmannslag

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Kommuneforbund

Norsk Krisesenterforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljearbeiderenes fellesammenslutning

OMOD

Oslo bispedømmeråd

Oslo Katolske Bispedømme

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes landsfor.

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for pakistanske barn

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Samarbeidrådet for tros- og livssynssamfunnet

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for menneskerettigheter

Senteret mot etnisk diskr.

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå

Stavanger Bispedømmekontor

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

UNCHR Stockholm

Universitetet i Oslo

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Utenlandsforum

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Venstre

World Islamic Mission

Yrkesorg. Sentralforbund

.